РЕШЕНИЕ №378

ОТНОСНО: Подготовка на проектно предложение по ОПРР, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период”.

           На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  1. Дава съгласие на община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, операция 5.3. “Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период”;
  2. Община Велинград поема ангажимент за включване на инвестиционното проектно предложение в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и за кандидатстване за финансиране по ОПРР през следващия програмен период 2014-2020;
  3. Община Велинград декларира, че елементите на подземната техническа инфраструктура са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване или поема  ангажимент за осигуряване на финансиране за изграждане/реконструиране на подземната инфраструктура в периода до2017 г.

Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2012г., Протокол №16, точка 2 от дневния ред, по вх.№866/11.10.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply