РЕШЕНИЕ №427

ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост в имот пл.№6990, кв.207 по плана на гр.Велинград.
  На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад относно ликвидиране на съсобственост и след проведеното поименно гласуване с  

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

15

0

9

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   : -   2300/2309(две хиляди и триста върху две хиляди триста и девет) идеални части от общински имот с пл.№ 6990 (шест хиляди деветстотин и деветдесет), кв.207 (двеста и седем), целия с площ 2309 (две хиляди триста и девет)кв.м. по плана на гр.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №599/25.05.2011 год. на Народно събрание на РБ. 2.Одобрява оценката от 80лв./кв.м. без ДДС за заплащане от: НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ.   Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.11.2012г., Протокол №17, точка 20 от дневния ред, по вх.№972/19.11.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/
Все още няма коментари.

Leave a Reply