РЕШЕНИЕ №334

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                                      ОТНОСНО:Попълване на кадастралния план в

                                                                        кв.134 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, чл.62 от Наредба №3/2005г. за поддържане на кадастралната карта и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава попълване на кадастралния план на гр.Велинград с нов имот 8193 – общ. обособен за сметка на част от имот пл.№9503 – улица в кв.134 по плана на гр.Велинград, съгласно скицата, приложена към решението.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply