РЕШЕНИЕ №452

ОТНОСНО: Избор на Контрольор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.34, ал.3, чл.44, ал.1 и ал.2  от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Велинград в търговски дружества  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой гласове „не гласувал”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

1

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Определя Илиана Томова Пачалова – Димова за спечелил конкурса.

            2.Избира за Контрольор на „МБАЛ-Велинград”ЕООД гр.Велинград – Илиана Томова Пачалова – Димова.

            3.Одобрява договора за възлагане контрола на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

            4.Упълномощава Председателя на ОбС – Велинград да сключи договора за контрол.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 4 от дневния ред, по вх.№1051/10.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply