РЕШЕНИЕ №456

ОТНОСНО:Оземляване на безимотни и малоимотни жители на с.Грашево чрез прехвърляне правото на собственост върху 1436бр.имоти от Общинския поземлен фонд с общ размер 2570дка находящи се в землището на с.Грашево.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35,ал.4 от ЗОС; чл.38, ал.1, т.10 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС; чл.20, ал.2 от ЗСПЗЗ и чл.27, ал.1 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Определя за оземляване на безимотни и малоимотни жители на с.Грашево чрез прехвърляне правото на собственост върху 1436 броя имоти с обща площ 2570 дка от Общинския поземлен фонд в землището на с.Грашево по номера,местности,площи и категории съгласно регистъра на имотите.

2.Определя цената, която оземлените лица чрез придобиване правото на собственост ще заплащат да представлява началната цена според категорията на земеделската земя съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи (ДВ бр.75 от 2006г., в сила от 12.09.2006г.)

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 8 от дневния ред, по вх.№1038/05.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply