РЕШЕНИЕ №474

ОТНОСНО: Разглеждане на Решение №427/29.11.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

На основание чл.45, ал.4 и ал.7 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

17

0

2

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Изменя Решение №427/29.11.12г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област, както следва:

1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   :

-   2300/2309(две хиляди и триста върху две хиляди триста и девет) идеални части от общински имот с пл.№ 6990 (шест хиляди деветстотин и деветдесет), кв.207 (двеста и седем), целия с площ 2309 (две хиляди триста и девет)кв.м. по плана на гр.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №599/25.05.2011 год. на Народно събрание на РБ.

2.Одобрява оценката от 50лв./кв.м. без ДДС за заплащане от: НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 28 от дневния ред, по вх.№1082./14.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайов

Все още няма коментари.

Leave a Reply