РЕШЕНИЕ №348

     От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

   ОТНОСНО:Одобряване на сума за съфинансиране на проект – модул „Безопасно училище”.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Одобрява сумата от 35 948,57лв. /тридесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и 0,57ст/ /от собствени приходи/ за съфинансиране на проект по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Безопасно училище”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply