РЕШЕНИЕ №361

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                                     

ОТНОСНО:Отпускане на парична помощ.

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

19

3

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Отказва отпускането на парична помощ на Димитър Минчов Дедов от с.Драгиново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply