РЕШЕНИЕ №370

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

   

ОТНОСНО:Въвеждане на единна цена на вода  за потребителите от „ВКТВ”ЕООД.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества, Решение №Ц-…. От 30.07.08г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, писмо с вх.№ 452/21.05.08г от Управителя на „ВКТВ” ЕООД и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

 

         1.Не разрешава въвеждането на единна цена за услугата доставяне на вода на потребителите, утвърдена от ДКЕВР.

         2.Съгласува цена за услугата доставяне на вода за населението, считано от 01.08.08г., както следва:

         – За Велинград и с.Драгиново                           – 0,46лв./куб.м. без ДДС

         – За останалите населени места                – 0,39лв./куб.м. без ДДС

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply