РЕШЕНИЕ №374

      От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                                        

   ОТНОСНО:Прокопаване,водопрекарване и полагане на трасе за минерална вода от „Елбрус Холидейс”.

            На основание чл. 21, ал.1, т.8, ал.2 и §7 ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл..1 от Закона за общинската собственост ; чл.19 т.3 в).. от Закона за водите; и чл.64, чл.66  и  чл.71 от ЗУТ; чл..56 ал.1 , чл.57 ал.1 , чл.92 и чл.111 ал.1 от ЗС;чл.28 ал.2 от Наредбата на ОбС-Велинград по чл.8 ал.2 от ЗОС;  по смисъла на  чл.3 ал.1 т.1 и чл.11 ал.1 и ал.2 от Наредба №8/22.07.1999г  за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ бр.72/1999г.), по смисъла на  Решение № 92 от 28.04.2005г. и Решение  № 166 от 31.05.2005г. на Общински съвет-Велинград  и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за проучване и проектиране за прокопаване и полагане за преместване на съществуващ водопровод за пренос минерална вода (по указано трасе в скица-проект, приложена към проекторешението), като се съгласуване по чл. 143 от ЗУТ с БТК, В и К, Енерго.

2. Дава съгласието си за сключване на споразумение при условията на чл.112, ал.3 от Закона за водите (Раздел Трети – Право на водопрекарване) между собственика на “служащия имот” – Община Велинград и собственика на “господствуващия имот” – от “Елбрус Холидейс” ЕООД (за трасе за минерална вода при условие водопреносната мрежа-тръбопровода (второ разклонение ф150 на сондаж № 4 “Власа” при т. А в УПИ № ХХХV-“За плувен басейн и хотел” в кв. № 344, минаващо по лявото платно на ул. “Иван Асен ІІ” и ул. “Борислав” улица “Гоце Делчев” до УПИ № ХІІІ-2516-“Почивен дом” в кв. № 359 пр т. В с дължина 317 л.м.) и не се засягат частни имоти) по указано трасе в схема за трасе на водопровод за минерална вода, приложена към проекторешението) се актува като публична общинска собственост и е с капацитет, удовлетворяващ в максимална степен нуждите от водоползуване по указаното трасе.

3. Стопанисването и управлението на изградения водопровод за пренос на минерална вода, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата по чл.8 от ЗОС за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество се възлага на ВКТВ ЕООД, което е специализираното дружество за осъществяване на тази дейност, и е със 100 % общинско имущество.

4. Споразумението по чл.112, ал.3 от Закона за водите да се изготви със съответните технически и правни параметри, като Община Велинград – собственик на  служащите имоти – да се представлява заедно от следните длъжностни лица – Кмет на Общината, Председателя на Общинския съвет и Управителя на ВКТВ ЕООД.

5. Задължава посочените по-горе представители на Община Велинград да представят споразумението по т. 3 на следващата сесия на Общински съвет.

6. На основание чл.112, ал.3 от Закона за водите и в случай на непостигане на споразумението по т. 1, страните се отнасят до органа по чл. 52, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 34 и 36 от Закона за водите – Министъра на околната среда и водите.

7. Възлага изпълнението на настоящето решение на  Кмета на Община Велинград.

8. Изпълнението на СМР да започне и завърши в извън туристическия сезон до 30.06.2008 г. или от 30.09.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                           /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply