РЕШЕНИЕ №375

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

      

    ОТНОСНО:Одобряване на сума за медицинско общежитие.

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

1

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Одобрява сумата от 50 000лв./петдесет хиляди лева/ /от собствени приходи/ за извършване проектиране на медицинско общежитие Велинград с цел превръщането му в ДКЦ-2 към „МБАЛ-Велинград”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply