РЕШЕНИЕ №388

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

                                                

  ОТНОСНО:Определяне параметри на застрояване.

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Наредба №7/22.12.2003г. за ПНУОВТУЗ и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

6

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Определя следните параметри на застрояване както следва:

1.За ниско застрояване до 3 етажа с кота стреха до 10,00м.

-Плътност на застрояване – Пзастр. – 60%

-Интензивност на застрояване – Кинт. – 1,2

-Необходима озеленена площ – Позел. – 40%

2.За средно застрояване до 4 етажа с кота стреха до 12,00м.

-Плътност на застрояване – Пзастр. – 70%

-Интензивност на застрояване – Кинт. – 1,5

-Необходима озеленена площ – Позел. – 30%

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply