РЕШЕНИЕ №393

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

     

ОТНОСНО:Откриване на процедура за отдаване под наем на зала в Младежки дом   с.Пашови.

         На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

3

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на общинска собственост, а именно: зала в Младежки дом, с площ от 98кв.м., находяща се в УПИ VІ, кв.8 по плана на с.Пашови, за срок от пет години – публична общинска собственост /АПОС №377 от 18.12.2003г./.

         2.Определя следните конкурсни условия:

  • Начална конкурсна цена – 173,46лв. без ДДС.
  • Помещението да се използва за шивашки цех.
  • Създаване на минимум 25 работни места.

3.Определя за членове на комисията по провеждане на неприсъствения конкурс следните общински съветници:

  • Али Мареков
  • Георги Панов
  • Венцислав Еличин
  • Исмаил Моллов

Резерви:1. Мустафа Бухов   и     2.Георги Чинков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply