ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                   УТВЪРЖДАВАМ: /п/

                                                                                    Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

                                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И     П Р А В И Л А

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

2017г.

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. /1/ С тези вътрешни правила се рагламентират условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Велинград.

/2/ За неуредени с тези вътрешни правила въпроси, се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация.

Чл. 2. /1/ Субекти на правото на достъп до обществена информация са: гражданите на Република България, чужденците, лицата без гражданство и всички юридически лица.

/2/ Лицата по ал. 1, наричани по-нататък „заявители”, могат да упражнят правото си на достъп до обществена информация при условията и по реда на тези вътрешни правила и на ЗДОИ.

Чл. 3 /1/ Община Велинград осигурява на лицата по чл. 2 достъп до обществена информация при спазване на следните основни принципи:

- откритост, достоверност и пълнота на информацията;

- осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;

- осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;

- защита на личната информация;

- защита на личните данни;

- гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

/2/ Не се допуска ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна, в случаите предвидени от закон.

/3/ Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Раздел ІІ

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 4. /1/ Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

- преглед на информация – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

- устна справка;

- копия на материален носител;

- копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

/2/ Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности.

Чл. 5. Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен ако:

- за нея няма техническа възможност;

- е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

- води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

Чл. 6. Достъпът до официална информация се осигурява чрез обнародване.

Чл. 7. /1/ Достъпът до служебна обществена информация е свободен.

/2/ Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато:

- тя е свързана с оперативната подготовка на актове на Община Велинград и няма самостоятелно значение;

- съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от Община Велинград, както и сведения, свързани с тях и е подготвена от общинската администрация.

Чл. 8. /1/ Община Велинград информира за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма.

/2/ Община Велинград задължително съобщава информация, която:

- може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;

- опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

- представлява или би представлявала обществен интерес;

- следва да бъде предоставена по силата на закон.

Чл. 9. Когато заявителят счита, че предоставената му информация поискана въз основа на устно запитване е недостатъчна, може да подаде писмено заявление.

Раздел ІІІ

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 10. /1/ Достъп до обществена информация се предоставя от Община Велинград въз основа на писмено заявление по образец съгласно приложение № 1 към тези правила или устно запитване.

/2/ Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път при условие, че:

- заявлението е изпратено на електронна поща оbshtina@velingrad.bg

-чрез платформа за достъп до обществена информация по смисъла на чл. 15 в от Закона за достъп до обществена информация;

- заявлението съдържа информация за:

а) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

б) описание на исканата информация;

в) предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

г) адрес за кореспонденция със заявителя.

/3/ ако не съдържа данните по т. 2 буква „а“, „в“ и „г“ се оставя без разглеждане.

Чл. 11. /1/ Достъпът до обществена информация е безплатен.

/2/ Достъп до обществена информация се предоставя след представяне на платежен документ за платени разходи, определени със Заповед на министъра на финансите, а именно:

-          дискета – 1 брой – 0.50 лв.;

-          CD – 1 брой – 0.50 лв.;

-           DVD– 1 брой – 0.60 лв.;

-          разпечатване – 1 стр./А4/ – 0.12 лв.;

-          ксерокопие – 1 стр./А4/ – 0.09 лв.;

-          факс – 1 стр./А4/ – 0.60 лв.;

-          видеокасета – 1 брой – 3.25 лв.;

-           аудиокасета – 1 брой – 1.15 лв.;

-     писмена справка – 1 стр. /А4/ – 1.59 лв.;

Посочените стойности не включват ДДС.

/3/ Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой в касата на Община Велинград или по банков път по сметка на общината, след получаване на решението за достъп до обществена информация.

Чл. 12. За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител .

Раздел ІV

Приемане, регистриране и срокове за разглеждане

Чл. 13. Дейността по приемането, регистрирането и разглеждането на заявления, както и изготвянето на решения по ЗДОИ в Община Велинград, се организира от длъжностно лице, определено в Устройствения правилник приет със заповед на Кмета на общината.

Чл. 14. /1/ Писмени запитвания за достъп до обществена информация се приемат и регистрират в деловодството на Община Велинград.

/2/ Устните запитвания се регистрират в специален регистъри в зависимост от характера им заявителя се насочва към компетентния ръководен служител от общината за устна справка.

/3/ Регистърът съдържа: трите имена на заявителя, поисканата информация, формата, чрез която е предоставен достъп, или основанието за отказ от предоставяне на обществена информация.

/4/ Община Велинград публикува информацията по чл. 15б от Закона за достъп до обшествена информация на портала по смисъла на чл. 15г от Закона за достъп до обшествена информация.

Чл. 15. /1/ Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават по образец .

/2/ Образецът на заявление се предоставя безплатно на хартиен носител в деловодството на Община Велинград. Същият се публикува и на официалната електронна страница на общината – www.velingrad.bg .

Чл. 16. Писмените заявления се регистрират в специален регистър в деловодството на общината в деня на тяхното получаване.

Чл. 17. /1/ В деня на регистрирането им, писмените заявления се предават на кмета на Община Велинград за резолюция.

/2/ В случаите, когато писмените заявления не са изготвени съгласно образеца по Приложение № 1 или не съдържат реквизитите по чл. 10, ал. 2, т. 3, те се оставят без разглеждане.

Чл. 18. Кметът резолира заявлението за достъп до лицето по чл.13., което резолира заявлението за достъп до дирекцията, от чиято компетентност е исканата информация.

Чл. 19. /1/ В 7-дневен срок от регистрирането на заявлението дирекцията до която е резолирана преписката, а в случаите, когато преписката е резолирана до няколко дирекции-обобщаващата дирекция, изпраща до лицето по чл.13 становище относно:

- следва ли общината да предостави искания достъп до обществена информация;

- в какъв обем да се предостави информацията;

- необходимост от удължаване на срока за произнасяне.

/2/ В случаите когато дирекцията, до която е резолирана преписката отказва изготвяне, отказът се мотивира и предоставя на лицето по чл. 13 в 3-дневен срок от резолиране на преписката. Лицето по чл. 13 се произнася по отказа като може да пренасочи преписката към друга дирекция.

Чл. 20. /1/ Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат в 14-дневен срок, след датата на регистрирането им.

/2/ В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, лицето по чл.13 уведомява заявителя за това с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка. Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

/3/ Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 дни от получаване на писмото, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

/4/ Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. За удължаването на срока, заявителят се уведомява писмено.

/5/ Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото изрично съгласие за предоставянето й.

Чл. 21. Когато Община Велинград не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок от регистрирането му, за което заявителят се уведомява писмено – по пощата с обратна разписка. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

Чл. 22. Когато Община Велинград не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на писменото заявление, заявителят се уведомява писмено.

Чл. 23. Лицето по чл.13 окомплектова преписката и я докладва на Кмета на общината.

Раздел V

Решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 24. /1/ Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация, се взимат от кмета или на Община Велинград в срок не по-късно 14 дни след датата на регистриране.

/2/ Органите по ал. 1 уведомяват писмено заявителя за своето решение.

Чл. 25. /1/ В решението, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

/2/ Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочен адрес на електронната поща.

/3/ Срокът по ал. 1, т. 2 не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

/4/ Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните.  А тези случаи не се заплащат разходи по предоставянето. Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.

Чл. 26. В случаите на неявяване на заявителя в определения с решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

Чл. 27. /1/ Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

- исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 7, ал. 2;

- достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

-исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

/2/ В случаите по ал. 1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Чл. 28. /1/ В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

/2/ Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

/3/ Решенията за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд – Пазарджик по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Раздел V

Процедура за повторно използване на информация

Чл. 29. Искане за повторно използване на информация, както следва:

/1/ Информация от обществения сектор се предоставя повторно след отправяне на писмено запитване. Искането се счита за писмено и когато е направено на адреса на електронната поща на Община Велинград, или на портала по смисъла на чл. 15г от Закона за достъп до обшествена информация.

/2/ Когато искането е подадено по електронен път Община Велинград отговаря също пи електронен път.

Чл. 30. Информация се предоставя повторно след заплащането на такса определена с тарифа по реда на чл. 41ж ал. 5 т. 3 от Общински съвет-Велинград или безплатно.

Чл. 31. Срок за предоставяне на обществената информация:

/1/Кмета или на общината или определено от него лице разглежда искането в 14 дневен срок от постъпването му и взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя.

/2/ Когато искането се отнася до информация, чието предоставяне се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето, срокът по ал. 1 може да бъде удължен до 14 дни. На заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането.

Чл. 32. Отказ за предоставяне на информация за повторно използване, както следва:

/1/Кмета или на общината или определено от него лице отказва да предостави информация от обществения сектор за повторно използване, когато:

а) закон забранява предоставянето на исканата информация;

б) искането на отговаря на изискванията на чл. 29

в) в случаите по чл. 41б от ЗДОИ.

/2/ Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на АПК.

Раздел VІ

Допълнителни разпоредби

§1. По всяко постъпило заявление се води досие, което съдържа: заявление, водената в хода на процедурата кореспонденция, решението за достъп или отказ за достъп до обществена информация, платежен документ, протокол или писмо за предоставяне на достъп и опис на наличните в досието документи. Досието се води от лицето по чл.13 от тези правила.

§2. /1/ Тези Вътрешни правила са утвърдени със Заповед № ………….. г. на Кмета на Община Велинград и влизат в сила от датата на утвърждаването им.

§3. Вътрешните правила и приложенията към тях публично да се оповестят като се публикуват на сайта на общината на адрес www.velingrad.bg .

§4. Контрол по изпълнението на тези вътрешни правила за достъп до обществена информация се възлага на Секретаря на община Велинград.

                                               

Все още няма коментари.

Leave a Reply