ЗАПОВЕД № 05 Велинград 04.01. 2013 година

         ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

           З  А  П  О  В  Е  Д

           05        

        Велинград  04.01. 2013 година

 

 

 

        На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 112 / 29.03.2012 год., Решения № 167;168;169;170;171;172;173;174;175;176;177;178;179;180;181;182 / 26.04.2012 год.; Решение № 284 / 28.06.2012 год. и Решение № 390 / 30.10.2012 год. на  Общински съвет  Велинград

                                               Н А Р Е Ж Д А М:

        1.Да се проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ЯВЕН ТЪРГ НА  4 бр.( четири  бр. ) урегулирани  поземлени  имоти за И В С  – частна общинска собственост  по плана на с. Юндола, общ. Велинград, както следва:

         -   УПИ  № ХVІІ ( седемнадесет-римско )-ИВС, кв. 9А ( девет А ) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  635 / 2012 год. със стартова цена 9000,00 лв. ( девет хиляди  лв. )  без  ДДС

-          УПИ  № ХХ( двадесет-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  638 / 2012 год. със стартова цена 9000,00 лв. ( девет  хиляди  лв. )  без  ДДС

-          УПИ  № ХХІ( двадесет и едно-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  639 / 2012 год. със стартова цена 9000,00 лв. ( девет хиляди   лв. )  без  ДДС

-          УПИ  № ХХІІ( двадесет и две-римско )-ИВС, кв. 9А  ( девет А  ) с площ  450 кв. м.( четиристотин и петдесет кв. м.),общинска собственост, съгласно АЧОС №  640 / 2012 год. със стартова цена 9000,00 лв. ( девет хиляди  лв. )  без  ДДС

       2. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИЯТ ЯВЕН ТЪРГ  да се проведе на 29.01.2013 год. от 14.00 часа в малката зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация. При неявяване на кандидати за обекта, по т. 1, повторни процедури да се проведат на 05.02.2013 год. в същия час и на същото място.

        3.Определям следните ТРЪЖНИ   УСЛОВИЯ:

                                                - най-висока цена

                                                 - спазване отреждането по застроителният план

 

        4.Депозит за участие в размер на 10 % от началната цена да се внася по сметка IBAN BG65   RZBB  9155  3320  0105  30, банков код RZBBBGSF  „ Райфайзенбанк-България”АД

        5. Тръжната документация да се продава от 21.01.2013 год. във фронт- офиса на първия етаж в сградата на Общинска администрация със цена 98,00 лева ( деветдесет и осем лв. ) с ДДС.

        6.Оглед на обектите може да се извършва всеки ден от 09 до 16 часа до 28.01.2013 г 

 

        7.Предложения за участие в ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИЯТ ЯВЕН ТЪРГ да се приемат до 16 часа на  28.01.2013 год.

    

        8.Към предложението за участие в търга се прилагат следните документи:

        За всички участници:

-документ за закупена тръжна документация /квитанция/

-за внесен депозит

-декларация за запознаване със състоянието на обекта

-удостоверение за липса на задължения към Община Велинград

-нотариално заверено пълномощно, ако участието е чрез пълномощник

        За еднолични търговци и търговски дружества , допълнително да се приложат :

-копие от съдебна регистрация  на участника

-удостоверение за актуално състояние

-документ за данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС/ако има такава/                                                                                 

-удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата по чл. 87,ал.6  ДОПК.

        Настоящата заповед да се обяви и връчи по надлежният ред.

ИВАН ЛЕБАНОВ

Кмет на община Велинград

Съгласувал:

 юрист Владимир Десподски

 Началник на отдел „Административно-правен”

 Изготвил :

 Зора Мацанова

Все още няма коментари.

Leave a Reply