Приходите от туристическа такса се увеличават

През изминалия период 01.01.2012г. – 31.12.2012г. има раздвижване при плащането на туристическия данък  от страна на регистрираните обекти за настаняване и подслон. В течение на 2012г. всеки собственик на  регистриран обект за настаняване и подслон беше задължен до 15-то число на всеки месец да  внася определеният туристически данък спрямо реализирания брой нощувки и спрямо определената им цена на брой настанен турист според категорията одобрена от Общински съвет.

Въз основа на направените справки по години се наблюдава повишаване на получените приходи в община Велинград от туристически данък. Въпреки повишените приходи се наблюдава и все още продължаващата практика от страна на собствениците да не внасят  туристически данък в сметката на Община Велинград. Бяха предприети мерки за доброволно и принудително плащане на туристическият данък, както и проверки по места, разговори със собственици, което доведе до повишаване на приходите на туристическият данък за 2012г. спрямо 2010г. и 2011г., но  за съжаление не в пълен размер. До края на месец януари собствениците са длъжни да подадат декларации по образец по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък, с която те са длъжни да удостоверят общият брой нощувки и размера на туристическият данък за 2012г. От гледна точка на това очакванията са, че в бюджета на Община Велинград ще постъпят коректните суми от туристически данък дължими за 2012г.

Въпреки нелоялното отношение изразяващо се в невнасяне или частично внасяне на туристически данък на част от собствениците на обекти за настаняване и подслон на туристи след направените справки, може да се отчете завишаване в пъти на приходите за 2012г. спрямо предходните две години.

Сумата от събраният туристически данък за период 2012г. е 389325,58лв., което е с 134325,58лв. повече от очакваният приход заложен в бюджета – 255000лв., и с 134324,03лв. повече от приходите за 2011г.равняващи се на 255001,55лв, както и с 171427,53лв. повече от 2010г.. възлизащи на 217898,05лв.

Все още няма коментари.

Leave a Reply