РЕШЕНИЕ №403

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

                                                

ОТНОСНО:Ликвидиране на съсобственост в

                                                                 кв.658 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.4 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Ликвидира съсобствеността чрез продажба в УПИ V-4775 и УПИ V№-4775, 4776 и 9683 в кв.658 по плана на гр.Велинград, на част от собствения си имот пл.№9683 с площ 118кв.м. от който в УПИ №V-4775 се намират 50кв.м. и в УПИ VІ-4774, 4776, 9683 се намират 68кв.м. в кв.658 по плана на гр.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №364/11.08.08г. на Кирил Иванов Ценев и Христо Иванов Ценев  по пазарна цена определена от лицензиран оценител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply