РЕШЕНИЕ №412

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

ОТНОСНО: Съгласие по чл.183, ал.1 от ЗУТ и чл.33 от ЗС за възстановяване на съществуваща сграда- Ресторант ‘Чевермето’, кв.156 Велинград

На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1, т.4 от Правилника за организация и дейността на ОбС-Велинград; чл.11, ал.1 и чл.37, ал.4, т.1 и по смисъла на чл.38, ал.2 от ЗОС, по смисъла на чл.33 от ЗС, чл.149, ал.2, т.2 и чл.183, ал.1 от ЗУТ; Удостоверение за въвеждане в експлоатация №169/28.06.2001г. на РДНСК- Пазарджик, Решение №41/29.06.1989г, на ОНС-Велинград; Разрешение за строеж за ремонт на покривна съществуваща сграда №181/04.07.2008г.; Нотариален акт №97, том VІІІ , дело №2219/02.10.1997г.; Нотариален акт №9, том І, рег.№117, дело №9/22.01.2008г.; Решение №1742/02.12.2004г. на ВКС на РБ; Скица №1679/15.09.2008г.; Заповед №1205/07.08.2007г. на Кмета на Община Велинград; АОС –публична №7/28.02.2006г. и АОС –публична №9/25.09.1997г. и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой гласове

„не гласували”

Брой “присъств-ували”

Общ брой общински съветници

21

0

4

1

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  1. Дава съгласие по по чл.183, ал.1 от ЗУТ и чл.33 от ЗС като собственик в УПИ ІV.2850 ‘За парк’  в кв.156 на Велинград да се възстанови съществуващата Масивна едноетажна сграда за обществени услуги  /МО/- Ресторант ‘Чевермето’ със застроена площ = 357 кв.м- без да се изменят габаритите и в план и височина- съгласно представени работни проекти за строежа- Приложение №1.
  2. Дава съгласие по чл.149, ал.1 от ЗУТ – Главния архитект на Община Велинград да издаде Разрешение за строеж- за възстановяване- описано в т.1 на името на възложителя: Валентин Цветков Карабойчев- ЕГН:6103243483, гр.Пазарджик, ул. ‘Цар Симеон’ №2, като извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply