РЕШЕНИЕ №425

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

        

ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Наредбата за

                                                                             реда за придобиване, разпореждане и

                                                                             управление на общинско имущество на

                                                                             Община Велинград.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и §37, ал.4 от ЗОС  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

16

1

7

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Изменя и допълва Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград приета с Решение № 10/27.01.2008г. на Об-Велинград както следва :

§1. Допълва в чл. 3:

(1). Алинея 3, като след последното изречение добавя текста: „Публична общинска собственост са :

1. Имотите и вещите определени със закон.

2. Имотите, предназначени за изпълнение функциите на местното самоуправление и местната администрация.

3. Други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени с решение на Общинския съвет”

(2). Алинея 4, като в края на алинеята се  добавя изречението  „ Решението за преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост се взема с мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците, а за преобразуване от частна общинска собственост в публична общинска собственост с мнозинство повече от 1/2   от общият им брой.”

Създава нова алинея 6 със следното съдържание : „Имотите и вещите, които не са публична общинска собственост са частна общинска собственост.”

§2. В чл. 8, ал.1 заличава израза „влизане в сила на плана, с който имотът е обявен като „временно общински”, или „общински”.Ако Общината добросъвестно е владяла имота – след изтичане на пет години.” И добавя текста : „обявяване на заповедта на кмета за завладяване на имота в един централен и един местен ежедневник и на интернет страницата на Общината.”.

§3. В чл. 13а се заличава израза ”по план от 1955 – отм.” и се добавя израза „по отменения предшествуващ план на населеното место.”

§4. Създава нов член 13б със следния текст : „Чл. 13б. (1).Застроените имоти публична общинска собственост задължително се застраховат.

(2) .Общинския съвет определя имотите – общинска собственост, извън тези по ал.1, които подлежат на задължително застраховане.

(3). Кметът на Общината определя вещите общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

(4). Застрахователните вноски се предвиждат по бюджета на Общината или на съответните организации на бюджетна издръжка и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите и вещите по ал.1 – 3 са предоставени за управление.Застрахователните вноски за имотите и вещите по ал.1 – 3, предоставени под наем, за ползване и концесия са за сметка на наемателите, ползвателите или концесионерите.

§5. Създава нови членове 13в, 13г и 13д със следния текст :

(1).”Чл. 13в. (1) Общинския съвет приема Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на Кмета на Общината.Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа :

1. Основни цели, принципи и приоритети за придобиване, управление разпореждане с имотите – общинска собственост;

2. основни характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

3. Нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;

4. Други данни поискани от общинския съвет;”

(2). Стратегията за управление на общинската собственост и промените в нея се обявяват в един централен ежедневник, в местните средства за масово осведомяване и се публикуват в интернет страницата на Общината.

(2).”Чл. 13г. (1). За изпълнение на приетата Стратегията за управление на общинската собственост Общинският съвет приема годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по предложение на Кмета на Общината.Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета за годината и може да се актуализира през година.

(2) Програмата съдържа:

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3. Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани и юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;

5. Други данни поискани от Общинския съвет;

(3). Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост и промените в нея се обявяват в един централен ежедневник, в местните средства за масово осведомяване и се публикуват в интернет страницата на Общината.

(3). „Чл. 13д.Актовете на Общинския съвет и Кметът на Общината за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл.45 от ЗМСМА.”

§6. В чл. 14 създава нова алинея 6 с текст : „(6).Имотите и вещите – общинска собственост, които не са предоставени за управление на други организации и лица се управляват от Кметът на Общината.”.

§7. В чл. 14а: (1). В алинея 1 заличава текста „срещу заплащане на наем по тарифа, приета с решение на Об и такса битови отпадъци”.

(2). В алинея 2 след израза „се предоставят” вмъква израза „безвъзмездно или възмездно”.

§8. В чл. 15 алинея втора на края се добавя изречението „Имотът задължително се застрахова от ползвателя в полза на Общината.”

§9. В чл. 16 създава алинея 3 и 4 с текста:

 „(3).Имотът задължително се застрахова за сметка на ползвателя в полза на Общината.”

„(4). Пасищата или части от тях не могат да се отдават под наем и аренда.”

§10. В чл. 18 в алинея 1 след израза „публична собственост,” се добавя израза „с изключение на имотите отредени за озеленяване, паркове и градини,”.

§11. В чл. 20, алинея 2 след израза „юридическите лица” се добавя „ на общинска бюджетна издръжка”.

§12. В чл. 23, ал.1 пред думата „търг” се добавя думата „публичен” и пред думата „конкурс” се добавя израза „публично оповестен”.

§13. В чл. 24, ал.2 пред думата „търг” се добавя „публичен” и пред думата „конкурс” се добавя „публично оповестен”.

§14. В чл. 28 пред думата „търг” се добавя „публичен” и пред думата „конкурс” се добавя „публично оповестен”.

§15. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения :

(1). В  ал. 2:

1. Пред думата „мероприятията” се вмъква текста „планоснимачния № на имота, № на урегулирания поземлен имот част, от който е имота, квартала в който се намира имота по действащият план, площта и кратко описание на имота, актуална скица за местоположението на имота, № и датата на съставеният от комисията по ал.1 констативен протокол и”.

2. Заличава се текста „За имота се съставя акт за общинска собственост, в който се отбелязва, че имотът е безстопанствен и е временно общински.От дата на съставяне на акта тече придобивната давност.”Добавя се следния нов текст: „Заповедта на кмета за завладяване на имота се обявява в един централен и един местен ежедневник и на интернет страницата на Общината.”

(2). В ал. 3:

1. След израза „Закона за общинската собственост” се добавя израза „ и Закона за собствеността”.

2. В края на алинеята се добавя изречението : „Със завладения от общината имот не могат да се извършват разпоредителни действия до изтичането на давностния срок за придобиване и съставянето на Акт за общинска собственост.”

§16. Създава се нов чл. 29а и чл.29б със следното съдържание :

(1). „Чл. 29а. (1) При възникване на належаща общинска нужда наемателите на помещения по чл. 14, ал. 4, 5 и 6 са длъжни да ги освободят в срок от три месеца от връчването на съобщението за освобождаване.

(2) Ако имотът по ал. 1 не бъде освободен доброволно, той се освобождава по административен ред въз основа на заповед на кмета на общината, която се привежда в изпълнение със съдействието на органите на полицията.

(3)  Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административно процесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.”

(2). ”Чл. 29б. Паметници на културата, които са общинска собственост, се ползват при условията и по реда, определени в специалните закони.”

§17. В чл. 38 се създава нова алинея 5 със следния текст : „(5).Разпоредителни действия се извършват само с общински имоти, за които Актовете за общинска собственост са вписани по съответния ред в Службата по вписвани.”

§18. В чл. 39, ал. 4 се заличава текста „(ако има такива)”.

§19. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения :

(1). Заличава се израза „лицензиран оценител” и се замества с израза ”оценител на имоти”.

(2). След израза „чл. 22” се добавя израза „, ал.3”.

§20.В чл. 41,  алинея 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. След израза „общинска собственост” се добавя израза „предоставени за управление на кметовете на кметства”.

2. След думата „значение” се добавя израза „определени от общинския съвет”.

§21. В чл. 42 се правят следните допълнения:

(1). В алинея 1 пред думата „търг” се добавя думата „публичен” и пред думата „конкурс” се добавя израза „публично оповестен”.

(2). Създава нова алинея 4 със следния текст : „(4) Продажбата може да се извърши без търг или конкурс с решение на Общинския съвет:

1. между общината и държавата или между общини;

2. когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон.”

§22. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения :

 (1). В ал. 3 след думата „закупили” се добавя „или наследили”.

(2). В алинея 5 се правят следните промени:

1. В т.1 се пред думата „Договор” се вмъква израза „Копие от”.

2. Т. 2 да се чете „Актуална скица на имота”.

3. В т. 3 пред думата „Документ” се вмъква израза „Копие от”.Заменя се израза „констативен акт от общинска администрация за извършено строителство” с израза „Удостоверение за изпълнение на строежа”.

4. В т. 4 пред думата „Разрешение” се вмъква израза  „Копие от”.

(3). В ал.7 се заличава запетаята след думата собственост” и се вмъква израза „и актуална”.Заличава се израза „и удостоверение за търпимост на строежа издадено от отдел „КРЗП” при Общината”.

(4). Ал.8 се изменя и допълва както следва:

1. Думата „цена” се заменя с думата „оценка”.

2. Алинеята се допълва с изречението „Пазарната оценка, по която се продава земята не може да бъде по-ниска от данъчната оценка.”

§23. В чл. 44, ал.1  се заличава израза „лицензиран оценител” и се замества с израза ”оценител на имоти”.

§24. В чл. 46, ал.2 се заличава израза „независим лицензиран оценител” и се замества с израза ”оценител на имоти”.

§25. В чл. 48, ал.2, т. 1. след думата „реални” се добавя израза „или идеални”.

§26. В чл. 51, ал.1 пред думата „търг” се добавя думата „публичен” и пред думата „конкурс” се добавя израза „публично оповестен”.

§27. В чл. 56, ал.1 се заличава израза в края на изречението „не се заплащат” и се поставя израза „се заплащат при поискване от приобретателя на правото на строеж по реда на чл.72 и чл.73 от Закона на собствеността”.

§28. В чл. 58, ал.1 пред думата „търг” се добавя думата „публичен” и пред думата „конкурс” се добавя израза „публично оповестен”.

§29. В чл. 61 ал.1 пред думата „търг” се добавя думата „публичен” и пред думата „конкурс” се добавя израза „публично оповестен”.

§30. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

 (1) Заличава се алинея 2 и се създава нова алинея 2 със следния текст „(2) Замяна по ал. 1 може да се извърши само:

1. при прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и трети лица, като с предимство са тези граждани или юридически лица, на които имотите са завладяни от общината и с тях са извършени разпоредителни действия и подлежат на обезщетяване по §9 от ЗУТ;

2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на общината;

3. между общината и друга община или между общината и държавата;

4. в други случаи, определени в закон.

(2). Създава се алинея 3 със следния текст „(3) В случаите по ал. 2 Кметът на Общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до Кмета на Общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права, като се прилагат копия от документа за собственост и копия от актуална скица за местоположението на имотите. При постигане на съгласие Кметът на Общината внася предложението за замяна в общинския съвет, което съдържа следните документи : копия от актуални скици за местоположението на имотите, копия от документите за собственост на имотите, пазарни оценки на имотите и писмено становище от кмета на кметството за имотите извън територията на гр. Велинград.”

(3). Създава се алинея  4 със следния текст „(4) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на Общината. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се поставя и на определените места в сградата на общината, кметството или населеното място по местонахождението на общинския имот.”

(4). Създава се алинея  5 със следния текст „(5) Не се допускат замени:

1. когато имотите – собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;

2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал. 2, т. 2;

3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;

4. в други случаи, определени в закон или в настоящата Наредба.”

(5). Създава се алинея  6 със следния текст „(6) Предложенията по чл.62, ал. 3 не обвързват Общинския съвет за извършване на замяна. Отказите на Общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.”

(6). Създава се алинея  7 със следния текст „(7) Решенията за извършване на замяна се приемат от Общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на Общинския съвет Кметът на Общината издава заповед и сключва договор за замяна.”.

 §31. Заличава се чл.63. Създава се нов чл. 63 със следния текст : „Чл. 63. (1). Предложенията по чл. 62, ал. 3 се внасят в Общинския съвет от Кмета на Общината не по-рано от един месец от публикуване на обявлението.

(2). Когато в този срок постъпят повече от едно предложения за един общински имот, те се внасят заедно в Общинския съвет. При постъпили предложения за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица Общинският съвет взема решение за замяна на имотите в съответствие с това, в коя точка на ал. 2 попада предлагания за замяна имот.

(3). При случай, че предложенията за замяна попадат в една и съща точка от ал.2 Общинския съвет може да реши разпореждането с имота да се извърши чрез търг или конкурс между направилите предложения за замяна с този общински имот.”

§32. Заличава се чл. 64. Създава се нов чл. 64 със следния текст : „Чл. 64 (1) Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни оценки, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост. Оценките за продажба на съсобствен имот, делба, за учредяване право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, за ползване, и за замените  се одобряват от Общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните оценки.

(2). Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, освен ако в закон е установено друго.

(3). Началните цени при провеждането на търговете или конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от Общинския съвет.

(4). В случаите по ал. 2 не се допуска заплащане на цената изцяло или частично с компенсаторни инструменти.”

§33. Заличава се чл. 65. Създава се нов чл. 65 със следния текст: „Чл.65. В Общината в Дирекция „Управление на общинската собственост” се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост. В регистъра се вписват № по ред, № и дата на договора за извършване на сделката, местонахождение на имота(град, село, № на квартала, № на УПИ, № на имота) данни за имотите според акта за собственост, по видове разпоредителни сделки, както и:

1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката;

2. начинът на разпореждане – чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет;

3. насрещната страна по сделката;

4. Други условия определени от Общинския съвет по сделката, № и дата на акта за общинска собственост, № и дата на решението на Общинския съвет за извършване на сделката, № и дата на заповедта за деактуване на имота.”

§34. Заличава се чл. 66. Създава се нов чл. 66 със следния текст: „Чл. 66. Общината придобива имоти чрез принудително отчуждаване за задоволяване на публични общински нужди по реда на глава трета „Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за общински нужди” на Закона за общинската собственост, а също и в случаите предвидени със закон.”

§35. Заглавието на глава седма се допълва, като пред думата „търг” се добавя „публичен” и пред думата „конкурс” се добавя израза „публично оповестен”.

§36. В чл. 68 пред думата „търг” се добавя думата  „публичен” и пред думата „конкурс” се добавя израза „публично оповестен”.

§37. В чл. 69 пред думата „търг” се добавя думата  „публичен” и пред думата „конкурс” се добавя израза „публично оповестен”.

§38. В чл. 70 пред думата „търг” се добавя думата  „публичен” и пред думата „конкурс” се добавя израза „публично оповестен”.

§39. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения :

(1). В алинея 1 се заличава думата „Търгът” и на нейно място се поставя израза „Публичният търг”.

(2). В алинея 3 се заличава съюзът „и” между думите „юрист” и „икономист” и на негово место се поставя „запетая”.След думата „икономист” се добавя израза „общински съветници, кметовете на кметства или определени от тях служители от съответната администрация в случаите, в които предоставянето под наем или разпореждането с имоти на територията на кметството се отнася за имоти предоставени за управление от Кмета на кметството, се извършва от Кмета на Общината.

§40. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:

(1). Досегашния текст на чл. 73 става алинея 1 и в него след израза „поне в” се вмъква израза „един централен и”.

(2). Създава се алинея 2 с текст: „Желаещите да участвуват в търга закупуват комплект тръжна документация, попълват наличните образци в нея на заявление и декларации и подават заявлението си за участие в търга комплектовано с декларациите и вносни бележки за платен депозит и закупена тръжна документация в срока определен със заповедта за провеждане на търга на председателя на тръжната комисия или в деловодството на Общината”.

§41. В чл. 74, ал.1, т.1 се заличава израза „трима от членовете на комисията” и на негово место се добавя израза „50% плюс един от членовете й, но не по-малко от трима и юриста на комисията”.

§42. В чл. 75 след думата „определя” се добавя израза „нова дата за”.Заличава се израза „нов търг” и се заменя с думата „търга”.

§43. В чл. 76 пред думата „търг” се добавя думата  „публичен”.

§44. В чл. 81 пред думата „търг” се добавя думата  „публичен”.

§45. В чл. 85, ал. 1 след думата „членове” се добавя израза ”присъствали на търга”.

§46. В чл. 92 пред думата „Конкурс” се добавя „Публично оповестен”.

§47. Отменя чл. 93.

§48. В чл. 94, ал. 3 се заличава съюзът „и” между думите „юрист” и „икономист” и на негово место се поставя „запетая”.След думата „икономист” се добавя израза „кметовете на кметства или определени от тях служители от съответната администрация в случаите, в които предоставянето под наем или разпореждането с имоти на територията на кметството се отнася за имоти предоставени за управление от Кмета на кметството, се извършва от Кмета на Общината”.

§49. В чл. 95 след израза „поне в” се вмъква израза „един централен и”.

§50. В § 1 се създава нова т. 4 със следния текст „4.”Оценител на имоти” е лице, което:

а) има необходимото образование и професионална квалификация за оценяване на имоти;

б) притежава документ за извършване на оценки на имоти, издаден от компетентен орган;

в) има поне три години професионален опит за оценяване на имоти;

г) не е заинтересован от отчуждаването или от разпореждането, не е роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен на страните по отчуждаването или разпореждането.”.

§51. Създава се §5а със следния текст „§5а. За неприключените производства за продажба на земя – частна общинска собственост, на собственици на законно построена върху нея сграда, образувани по отменения § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността (ДВ, бр. 33 от 1996 г.), за които има подадена молба до кмета на общината до деня на влизане в сила на този закон, цената на земята се определя, като данъчната оценка се увеличи с 20 на сто.”.

§52. В §4 в последното изречени след думата „Наредба” се добавя следния текст „ , като се прилагат условията, реда и нормите дадени в ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, Законът за наследството, ЗВСГЗГФ и ППЗВСГЗГФ”.

§53. Настоящето решение влиза в сила 3 дни след публикуването му в местен вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                           /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply