РЕШЕНИЕ №426

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                                

ОТНОСНО:Освобождаване управителя на

                                                                 „ВКТВ” ЕООД.

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.48, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

16

11

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Освобождава управителя на „ВКТВ” ЕООД инж.Иван Георгиев Пукнев.

         2.Упълномощава Председателя на ОбС да прекрати договор за възлагане на управлението на Управителя на „ВКТВ” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply