РЕШЕНИЕ №438

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                                

  ОТНОСНО:Попълване на кад.план в кв.75 на

                                                                    гр.Велинград.

На основание чл.62, ал.3 от Наредба №3/28.04.05г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава попълване на кадастралния план на гр.Велинград с верните имотни граници на имот пл.№6621, 6622, 6623 и 9539 в кв.75 по плана на гр.Велинград.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply