РЕШЕНИЕ №461

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                                            

  ОТНОСНО:Преместване на съществуващ водопровод

                                                                                  от „Акварекс-В” АД.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и §7, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, ал.1, т.2, т.8, чл.1 от ЗОС, чл.19, т.3в/.. от Закона за водите, чл.64, чл.66 и чл.71 от ЗУТ, чл.56, ал.1, чл.57, ал.1, чл.92 и чл.111, ал.1 от ЗС, чл.28, ал.2, по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба №8/22.07.99г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места /ДВ бр.72 от 1999г./, по смисъла на Решение №92/28.04.05г., Решение №166 от 31.05.05г. на ОбС – Велинград, искане вх.032-02-2902/20.10.08г. от „Акварекс-В” АД за преместване на съществуващ водопровод за минерална вода за Цех за бутилиране на минерална вода от Сондаж №5  – „Горски пункт”, до цех за бутилиране на мин.вода с дължина 255л.м., във връзка с Договор от 03.05.2000г. за предоставяне на концесия за част от минерална вода от Сондаж №5 „Горски пункт” на находище „Велинград-Чепино” на „Акварекс-В4АД и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Дава съгласие за проучване и проектиране за прокопаване и полагане за преместване на съществуващ водопровод за пренос на минерална вода /по указано трасе в скица-проект, приложена към решението/, като се съгласува по чл.143 от ЗУТ с БТК, В и К, Енерго.

            2.Дава съгласието си за сключване на споразумение при условията на чл.112, ал.3 от Закона за водите /Раздел трети – Право на водопрекарване/ между собственика на „служащия имот“ – Община Велинград и собственика на „господствуващия имот“ – от „АКВАРЕКС-В“ АД /за преместване на съществуващ водопровод за пренос на минерална вода при условие водопреносната мрежа – тръбопровода /от точка „Сондаж №5 „Горски пункт“ до точка Цех за бутилиране на минерална вода с дължина 255л.м. и не се засягат частни имоти/ по оказано трасе в скица проект №1855/20.10.2008г., приложена към решението/ се актува като публична общинска собственост и е с капацитет, удовлетворяващ в максимална степен нуждите от водоползуване по указаното трасе.

            3.Стопанисването и управлението на изградения водопровод за пренос на минерална вода, на основание чл.28, ал.2 от Наредбата по чл.8 от ЗОС за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско иомущество се възлага на „ВКТВ“ ЕООД, което е специализираното дружество за осъществяване на тази дейност, и е със 100% общинско имущество.

            4.Спорарзумението по чл.112, ал.3 от Закона за водите да се изготви със съответните технически и правни параметри, като Община Велинград – собственик на служащите имоти – да се представлява заедно от следните длъжностни лица – Кмет на Общината, Председателя на Общинския съвет и Управителя на „ВКТВ“ ЕООД.

            5.Задължава посочените по-горе представители на Община Велинград да представят споразумението по т.3 на следващата сесия на Общински съвет.

            6.На основание чл.112, ал.3 от Закона за водите и в случай на непостигане на споразумението по т.1, страните се отнасят до органа по чл.52, ал.1, т.3, във вр.с чл.34 и 36 от Закона за водите – Министъра на околната среда и водите.

            7.Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Велинград.

            8.Изпълнението на СМР да започне и завърши в извън туристическия сезон до 30.06.2008г. или от 30.09.2008г.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                          /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply