РЕШЕНИЕ №462

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                                

 ОТНОСНО:Изменение на т.2 от Решение №388

                                                                   от 24.09.08г.

На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Наредба №7/22.12.2003г. на ПНУОВТУЗ и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

16

9

1

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Изменя т.2 от Решение №388/24.09.08г., както следва:

-         Интензивност на застрояване – Кинт. – 2,0

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply