РЕШЕНИЕ №463

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                                 ОТНОСНО:Предоставяне на 2бр.помещения,

                                                                   находящи се в „Стройком” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, писмо вх.№015-01-194/08.10.08г. на РУСО – Пазарджик и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

10

0

16

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         ОбС – Велинград не дава съгласие „Стройком“ ЕООД да предостави за безвъзмездно управление 2бр. помещения в административната му сграда.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply