РЕШЕНИЕ №311

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.

             

   ОТНОСНО:Удължаване правомощия на

                                 кметските наместници.

На основание §93 от ПЗР на ЗИДЗМИ; §13 от ЗР на ЗАТУРБ; §98 от ЗР на ЗИДЗМИ; §3 от ЗМИ, чл.46а, ал.4 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         1.Удължава пълномощията на кметските наместници на селата Бутрева, Горна Дъбева, Враненци, Чолакова, Цветино и Юндола до полагане на клетва от новоизбрания кмет на съответното кметство.

         2.Възлага на Кмет на Община Велинград /временно изпълняващ длъжността Кмет на Община/ да подпише допълнителни споразумения към трудовите договори с кметските наместници, считано от 03.08.2007г. до датата на полагане на клетва от новоизбрания кмет на съответното кметство на основание извършената промяна в статута на териториалните единици.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply