РЕШЕНИЕ №312

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.

            

    ОТНОСНО:Основни месечни възнаграждения

                                 на Кмет на Община Велинград,

                                 кметове на кметства и кметски

                                 наместници от 01.07.07г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба, съгласно ПМС №175/24.07.2007г. за работните заплати в бюджетните организации и след проведено гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         Приема основни месечни възнаграждения на Кмета на Община Велинград, кметовете на кметства и кметски наместници от 01.07.2007г., както следва:

         – Кмет на Община Велинград                                               -1 000лв.

         – Кмет на км.Грашево                                                 -   536лв.

         – Кмет на км.Драгиново                                                       -   670лв.

         – Кмет на км.Кръстава                                                -   536лв.

         – Кмет на км.Медени поляни                                      -   536лв.

         – Кмет на км.Пашови                                                   -   536лв.

         – Кмет на км.Побит камък                                           -   536лв.

         – Кмет на км.Света Петка                                            -   536лв.

         – Кмет на км.Сърница                                                 -   658лв.

         – Кмет на км.Абланица                                                -   428лв.

         – Кмет на км.Бирково                                                  -   428лв.

         – Кмет на км.Рохлево                                                  -   428лв.

         – Кметски наместник на с.Бутрево                             -   400лв.

         – Кметски наместник на с.Бозево                               -   400лв.

         – Кметски наместник на с.Враненци                                    -   400лв.

         – Кметски наместник на с.Горно Дъбево                   -   400лв.

         – Кметски наместник на с.Цветино                             -   400лв.

         – Кметски наместник на с.Чолаково                                    -   400лв.

         – Кметски наместник на с.Юндола                             -   400лв.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply