РЕШЕНИЕ №313

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.

               

 ОТНОСНО:Утвърждаване командировъчни

                                 разходи на Кмета на Общината.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно чл.10 от Наредбата за командировки за одобряване командировъчни разходи на Кмета на Общината и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         Одобрява командировъчни разходи на Кмета на Община Велинград в размер на 1087лв. /хиляда и осемдесет и седем лева/ за периода от 01.12.2005г. до 30.08.2007г.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply