РЕШЕНИЕ №314

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.

               

 ОТНОСНО:Учредяване безвъзмездно право

                                 на ползване в кв.111 по плана на

                                 гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.4, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.4 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

1

22

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         1.Учредява безвъзмездно право на ползване на помещение №6 /офис П.Банка/ със застроена площ 111кв.м. находяща се на бул.“Ал.Стамболийски“, УПИ VІ-3760 в кв.111 по плана на гр.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АОС №125/15.05.2000г. на Община Велинград за Организация на инвалидите „Зорница“ – Велинград, регистрирано със съдебно решение №1297/22.06.2007г. на Пазарджишки окръжен съд с адрес на управление ул.“Иля Еренбург“ №2 гр.Велинград, ул.“Ленища“ №8 за срок от пет години.

         2.Упълномощава Кмета на Общината да подпише договора за учреденото право на ползване.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply