РЕШЕНИЕ №315

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.

             

   ОТНОСНО:Избор на Контрольор на „ВКТВ“

                                ЕООД гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.34, ал.3, чл.44, ал.1  и ал.2 от  Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в Търговски дружества и след проведено гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

23

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         Избира за контрольор на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград – Асан Муса Кепчелюв.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                             /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply