РЕШЕНИЕ №318

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.

                

ОТНОСНО:Изкупуване на къща в УПИ ІІ,

                                 Кв.36 на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.2, т.8 от ЗМСМА, чл.66, във връзка с чл.33 от ЗС и след проведено поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         Отказва закупуването на жилищна сграда /къща/ за сумата от 9 000лв. /девет хиляди лева/ собственост на н-ци Сюлейман Халил Айри: Мехрема Ахмед Айри с ЕГН-……………… – съпруга, Асибе Сюлейманова Бозова – ЕГН-……………………- дъщеря, Исмет Сюлеманов Айри – ЕГН-……………. – син и Халил Сюлейман Айри- ЕГН- ………………. – син от гр.Сърница, построена в УПИ ІІ, кв.36 по плана на гр.Сърница с удостоверение за ОПС №548/14.03.1975г. на СНС с.Сърница, окр.Пазарджишки, със ЗП 98кв.м. РЗП-196кв.м., поради не предвидени средства от бюджета на Общината за закупуване на жилищни сгради през 2007г.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply