РЕШЕНИЕ №329

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.

             

   ОТНОСНО:Изкупуване на къща в кв.427 в

                                 гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66, във връзка с чл.33 от ЗС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         Отказва изкупуването на следния недвижим имот:

Жилищна сграда – едноетажна, паянтова сграда на 35кв.м./тридесет и пет кв.м./ построена в УПИ ХVІІ-5284 – общинска собственост, кв.427 по плана на гр.Велинград, за сумата от 25 000лв. /двадесет и пет хиляди лева/.

         Сградата е собственост на Мария Петрова Фъртунова, Виктор Димитров Камбуров и Ивка Димитрова Тасева – наследници на Иванка Георгиева Камбурова от гр.Веилнград, Община Велинград, ул.“Виктор Юго“ №14, съгласно нот.акт №259, том ІІ, дело №519/1986г. на Районен съд гр.Велинград и удостоверение за наследници №1557/10.04.2007г. на Община Велинград.

         Отказът се базира на непредвидени средства от бюджета на Общината за закупуване на жилищни сгради през 2007г.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply