РЕШЕНИЕ №331

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.

               

 ОТНОСНО:Даване съгласие за ЧИПР в кв.141

                                по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.3, чл.131 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         Отказва на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.141 ЦГЧ на гр.Велинград за УПИ /парцел/ ІХ-6474, 6925, 6497, 3198.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply