РЕШЕНИЕ №333

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.

                

ОТНОСНО:Удължаване срок на договор №450

                                 от 03.12.2004г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         І.Разрешава удължаване на срока на договор №450/03.12.2004г. на „Младежки духов оркестър и мажоретен състав“ за безвъзмездно ползване помещения в сграда ПОС – „Ритуална зала“ от към ул. „Тошо Стойков“ и „Кухненски блок“ от към ул.“Лиляна Димитрова“ от старата сграда на Община Велинград, находяща се на бул.“Хан Аспарух“ №50 за срок от три години от 03.12.2007г. до 02.12.2010г.

         ІІ.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови действия по реализиране на процедурата и подпише анекс към договор за безвъзмчездно ползване за още три години.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply