РЕШЕНИЕ №334

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.

                

ОТНОСНО:Отпускане на 1500лв. за спортен

                                 клуб по бойни изкуства.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         Отпуска сумата от 1500лв. /хилядаи петстотин лева/ на спортен клуб по бойни изкуства – Велинград, за участие на двама състезатели от Велинградски клуб в Националния отбор за Европейски Кудо шампионат, организиран от Световната Кудо федерация и Българската Кудо федерация на 29.09.2007г. в София.

         Средствата да бъдат осигурени от преизпълнение на местни приходи в общински бюджет.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply