РЕШЕНИЕ №336

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.

             

   ОТНОСНО:Участие на Община Велинград

                                 в програма по СИФ за ОУ „В.

                                 Левски“ с.Грашево.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         1.Във връзка с участието на Община Велинград по проект „Реконструкция и модернизация на ОУ „Васил Левски“ с.Грашево“ от Социалноинвестиционен фонд, Общината да осигури съфинансиране на минимум 20% от общата проектна стойност /съгласно изискванията на СИФ/.

         Проекта да бъде представен пред Социалноинвестиционен фонд – София.

         2.Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши необходимите действия по представяне на проекта за кандидатстване пред СИФ.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply