РЕШЕНИЕ №337

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.

                

ОТНОСНО:Определяне на ср.м.р.з. за дейност

                                 „Домове за отглеждане и възпита-

                                 ние на деца, лишени от родителски

                                 грижи“.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,писмо №9117/8 от 2007г. на МТСП,чл.6, ал.9 от ПМС №175/24.07.07г. на МС за заплатите в бюджетните организации и дейности и след проведено гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         Определя средна месечна брутна работна заплата на работещите в делегираната от държавата дейност „Домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи“ в сила от 01.07.2007г. в размер на 366,30лв.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply