РЕШЕНИЕ №338

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.

            

    ОТНОСНО:Изплащане на сума за прекратява-

                                 не на съдебна възбрана.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

0

5

20

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         Задължава Кмета на Община Велинград да изплати сумата от 108 091,67лв./сто и осем хиляди и деветдесет и един лев и 0,67ст/ на „Леброс инженеринг” с което да се прекрати съдебната възбрана върху имот помещение №3 в УПИ VІІ-3828 в кв.111 по плана на гр.Велинград.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply