РЕШЕНИЕ №339

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.

              

 ОТНОСНО:Ликвидиране на съсобственост в

                                 кв.53 на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.40, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.8, а.2 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

13

1

6

20

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         Не приема направеното предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ-1037, 1039 в кв.53 по плана на гр.Сърница.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply