РЕШЕНИЕ №340

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.

               

 ОТНОСНО:Прокопаване в кв.414 по плана на

                                 гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §8 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1 т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

1

19

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         1.Разрешава преминаване през УПИ ХІV – „За увеселителен комплекс и парк” в кв.414 по плана на гр.Велинград, представляващ публична общинска собственост, съгласно представената скица. Общата дължина на трасето е 25м.

         2.Дейностите, свързани с прокопаването да започнат след приключването на туристическия сезон.

         3.Преди започване на прокопаването да се внесе по сметка на Община Велинград депозит във връзка с Наредбата за определяне на местните данъци, такси и услуги.

         4.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, 2 и 3.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply