ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2012Г

   В изпълнение разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предоставям настоящия отчет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През отчетния период са проведени 8 заседания на Общински съвет, като 2 от тях бяха  извънредни. Разгледани са 250 проекторешения и докладни записки от Кмета на Общината и председатели на постоянни комисии, взети са 229 решения. По 6 от докладните записки няма взети решения, тъй като са били  дискусионни въпроси по изпълнението на Програмата на ОбС за 2012г., 8 докладни записка са оттеглени от Кмета на Общината като вносител на същите, 2 от Общинска служба по земеделие, а 5 по предложения на общински съветници.

Проектите за дневен ред на предстоящите заседания на Общински съвет се определят от Бюрото за оперативно ръководство,  съгласно чл.13,ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет – Велинград. В него са  включени председатели на постоянните комисии, на политически представителните групи и служители от Общинска администрация, упълномощени със заповед на Кмета на Общината.

През месец септември на 2012г. се проведе изнесено заседание на Общинския съвет в гр. Сърница, където общинските съветници на място се  запознаха с  проблемите на населеното място , а  жителите на града зададоха актуални въпроси за с.Крушата и гр.Сърница.

Декларации по време на заседанията бяха  отправени от ПП „ЕНП” и ПП”ДПС” в подкрепа на етническия мир и духовенството на гр. Сърница.

По инициатива на Дружество за защита на Родопите” и Дружба Родина на заседанието на Общински съвет през м.юни се отбелязаха 100 години от рождението на почетния гражданин на Община Велинград- Мустафа /Маньо/ Шарков.

Прие се Програма за работата на Общински съвет – Велинград за второ полугодие на 2012г. и Програма за 2013г .- Приложение№1

През месец юли се пристъпи към избор на временна комисия за изготвяне на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – РЕШЕНИЕ №290, по повод направените изменения  в ЗМСМА.

По – важните решения приети от Общински съвет през изминалия период са:

Към Постоянната комисия по общинска собственост , местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция са проведени 6 заседания, разгледани са 135 въпроса и са възложени контролни функции за 54 решения.

 1. Участие на Община Велинград в сдружение „За чиста горна Марица”. РЕШЕНИЕ №294
 2. Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на  граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти.РЕШЕНИЕ №442
 3. Изпълнение на Договор №ВG161РО001/1.4-07/2010/024/- „Устойчиво и интегрирано развитие на гр.Велинград”. РЕШЕНИЕ №324
 4. Кандидатстване на Община Велинград като партньор с Община Якоруда и Община Белица по Приоритетна ос 3:”Устойчиво развитие на туризма”. РЕШЕНИЕ №336
 5. Подготовка на проектно предложение по ОПРР, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период”. РЕШЕНИЕ №378

Към Постоянната  комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества са проведени 6 заседания, разгледани са 103 въпроса и са възложени контролни функции за 50 решения .

 1. Избор на временна комисия за изготвяне на правен и финансово-икономически анализ на търговските дружества с общинско /смесено/ участие.  РЕШЕНИЕ №293
 2. Даване съгласие за теглене на банков кредит за „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №338
 3. Информация за текущо изпълнение на бюджета на ОбС-Велинград за І–во полугодие на 2012г.
 4. Изготвен правен анализ за предприемане на законосъобразни действия за защита на интересите на Община Велинград в „Атлетик” АД.  РЕШЕНИЕ №415
 5. Изготвен правен анализ за предприемане на законосъобразни действия за защита на интересите на Община Велинград в „Свежина” ООД. РЕШЕНИЕ №417
 6. Изготвен правен анализ за предприемане на законосъобразни действия за защита на интересите на Община Велинград в „Паркинги и гаражи” ООД. РЕШЕНИЕ №416
 7. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общински бюджет.РЕШЕНИЕ №441
 8. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №299 поправка на решението РЕШЕНИЕ №329
 9. Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества. РЕШЕНИЕ №443
 10. Изменение на план сметка и размера на такса битови отпадъци в Община Велинград през 2013г. РЕШЕНИЕ №454

Към Постоянната  комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване са проведени  6 заседания, разгледани са 101 въпроса и са възложени контролни функции за 60 решения .

1.Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №330

2.Декларация за непроменяне в срок от 10 години обхвата на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №331

3. Допълнение на Решение №458/17.12.2009г. на ОбС – Велинград като одобрява местоположението на скулптурната композиция – входен тотем на Велинград. РЕШЕНИЕ №428

 

Към Постоянната  комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности са проведени 6 заседания, разгледани са 62 въпроса и са възложени контролни функции за 14 решения .

1. Отчет на общинската програма за  превенция на наркотичните зависимости 2011-2012г. и Програма за превенция на наркотични зависимости  2012-2013г. РЕШЕНИЕ №260 

2.Средства за ЦДГ. РЕШЕНИЕ №295

3.Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни полудневни групи към училищата за учебната 2012-2013г. РЕШЕНИЕ №297

4.Допълнение към Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училищата и детските заведения за учебната 2012/13г. приет с  РЕШЕНИЕ №259 /28.06.12г.,протокол №11.РЕШЕНИЕ №337

5. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на Контрольор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №339

6. План за интегриране на ромите в Община Велинград /декември 2012г. – декември 2013г./ РЕШЕНИЕ №414

Към Постоянната  комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство са проведени 6 заседания, разгледани са 64 въпроса и са възложени контролни функции за 15 решения .

 1. Оземляване на безимотни и малоимотни жители на с.Грашево чрез прехвърляне правото на собственост върху 1436бр.имоти от Общинския поземлен фонд с общ размер 2570дка находящи се в землището на с.Грашево. РЕШЕНИЕ №456
 2. Осигуряване на средства за изграждане на скулптурна композиция на входен знак /скулптурен символ/ на Велинград. РЕШЕНИЕ №473

 

Към Постоянната  комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации са проведени 6 заседания и са  разгледани  49 въпроса.

 1. Закупуване на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора с увреждания на ДЦВХУ гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №385
 2. Разглеждане на 30 бр. преписки по жалби на граждани, входирани в деловодството на Общински съвет.

Много от въпросите обсъждани в Об.С.- Велинград са разглеждани в повече от една комисия.

През този период от работата на Об.С – Велинград бяха проведени конкурси и избрани:

* Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград- Борис Голомехов,

      * Контрольор на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград- Калина Начева

      * Контрольор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград Илиана Пачалова – Димова.

Съгласно Чл. 107, ал.2 от Правилника, Общинския съвет упражнява контрол върху актове на кмета на Общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет. Този контрол е организиран  чрез питания, отправени от общинските съветници съгласно чл.81 и чл. 82  от Правилника на Об.С. През отчетния период са отправени 6 на брой питания от общински съветници относно:

1. Контролиране на ползваните площи от търговските петна по централни пешеходни зони и средствата събрани по договор или реално ползвани площи

2.Извършваните плащания от Община Велинград по отпуснатия банков кредит съгласно РЕШЕНИЕ №28/22.12.2011г.

3.Забавяне на ремонтните дейности по улиците на гр. Велинград 2012г.

4.Изплащане на средства за зимно почистване на гр. Сърница и готовността за новия зимен сезон. Изплащане на средствата по РЕШЕНИЕ №151/29.03.2012г. на Об.С – Велинград за съборите в Грашево, П.Камък и Сърница.

5.Реализацията на проект” Ремонт, обновяване и оборудване на МБАЛ Велинград-ООД”на Община Велинград по ОП „Регионално развитие”

6.Договор за репатриране на МПС.

На преобладаващата част от питанията общинските съветници, отправили въпросите не бяха доволни от дадените отговори.

От Програмата на ОБ.С –Велинград за второто полугодие на 2012г., Общинска администрация не е представила докладни записки по три от темите, а именно:

 1. Отчет за събираемостта на местни данъци и такси за първо полугодие на 2012г.
 2. Информация за водените от общината съдебни дела по периоди съответстващи на мандатите от местите избори.
 3. Програма за опазване, консервиране и реставриране на паметниците на културата

Организацията по изпълнението на решенията на Об.С. е възложена на Кмета на Общината чрез общинска администрация и  отчетения период за това пред Об.С  е на всеки 3 месеца. Представен отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м. юли 2012г. – м.септември 2012г.

         Всички актове на Общинския съвет са изпращани в срок на кмета, на областния управител и на района прокуратура гр. Велинград за контрол по законосъобразност.

          Общински съвет – Велинград  е преразгледал повторно след връщането им за ново обсъждане от Кмета на Община Велинград РЕШЕНИЕ №445/29.11.2012г.относно обявяване на имоти за ЧОС в кв.48 по плана на гр. Сърница.

Като орган по контрол за законосъобразност и целесъобразност областния управител  е връщал през 2012г. за преразглеждане две решения на Общински съвет Велинград –  РЕШЕНИЕ №405/30.10.2012г. за откриване процедура за отдаване под наем на общински имоти в с. Св.Петка  и РЕШЕНИЕ №427/29.11.2012г относно ликвидиране на съсобственост в кв.207 по плана на гр. Велинград.

През разглеждания период има 1 обжалвано решение по реда на АПК относно поставяне на временен търговски обект, находящ се в двора на СОУ „Хр.Смирненски” с.Света Петка.

Една от съществените дейности на  Общинския съвет е свързана с приемане на подзаконови актове, регламентиращи обществени отношения от местно значение. С оглед динамичното ни законодателство, с особено внимание се следи за съответствието на общинските наредби с по-висшите по степен нормативни актове.  Във връзка с това са наложени промени в:

1.Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №299, поправка на решението РЕШЕНИЕ №329 и РЕШЕНИЕ №453.

2.Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на  граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти.РЕШЕНИЕ №442

3.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общински бюджет.РЕШЕНИЕ №441.

4. Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества. РЕШЕНИЕ №443

Колективният орган на местно самоуправление отчита ползата от професионалните контакти за споделяне на опит с други общински съвети  и особено    от активното участие в работата на Националното сдружение на общините в Република България. Проведоха се и среща с представители  на Об.С  – гр.Видин, Об.С – Марица и Об.С – Петрич.

Всички постъпили в Общинския съвет молби от граждани на Общината, докладни записки от кметовете на кметства, директори на ЦДГ и училища и др. са предоставени за разглеждане от съответната Постоянна комисия.

При подготовката и приемането на решенията са спазвани много стриктно правилата за публично оповестяване  на взетите решения на информационното табло и на сайта на общината.

        През 2012г.  общинският съвет разполага с бюджет в размер на 203 771 лв. За отчетния период са изразходвани 134 027 лв.  Реализираната икономия на средства от бюджета е в размер на 69 744лв. За заплати, други плащания и осигуровки – план 188 771 лв., отчет – 127 056 лв. Издръжка – план – 15 000 лв., отчет – 6 971 лв.

      Уважаеми общински съветници, надявам се, че правейки равносметка за нашата съвместна дейност за 2012г. в бъдеще ще бъдем още по-отговорни към проблемите на гражданите на община Велинград , ще работим  за благосъстоянието на града ни за неговото утвърждаване като европейски балнеологичен център.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/Дияна Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply