ОТЧЕТ ЗА ИЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ТЯХНОТО ДВИЖЕНИЕ И СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ

През 2012 година община Велинград е разбработила  и е  депозирала проектни предложения по всички мерки, за които общината е била допустим бенефициент за финансиране от европейски и национални програми.

Продължава изпълнението на 14 договорени вече проекти с управляващите органи, като в някои от тях общината е бенефициент, а по други е партньор.

Проекти свързани с  предоставянето на социалните, здравни и образователни  услуги:

  • Проекти, по които община Велинград е бенефициент

През м. юни 2012 год. дирекция ЕПП разработи проектно предложение „Разкриване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр.Велинград”,  с което община Велинград кандидатства за финансиране по ОПРЧР,  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ  В  ДОМА”.

През м. ноември 2012 год. бяха обявени резултатите с одобрените проекти за финансиране. Проекта „Разкриване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр.Велинград” беше сред тях и кмета на общината беше поканен на 19.11.2012 г да подпише договор за финансиране на проекта.

Проекта ще стартира на първия ден на месеца, следващ датата, на която Договарящият орган е  превел авансовото плащане по договора.

Ще бъдат назначени 30 безработни лица на трудови договори  на 8 часов работен ден за срок от 12 месеца, които ще предоставят социални услуги на 50 лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване в т.ч. и 10 деца.Също така ще бъде назначен 1 социален работник на трудов договор  на 8 часов работен ден за срок от 12 месеца.Ще бъдат сключени 3 бр. граждански договора с екипа за управление на проекта за срок от 17 месеца, каквато е и продължителността на проекта. Одобрения бюджет на проекта е 188 257 лева.

Проект за социално включване – изграждане на Център за социално включване  „Развитие”, финансиран от Световната банка чрез МТСП. Договорът с МТСП е подписан през януари 2012, а срока на изпълнение е  до януари 2014. Проектът цели да повиши благосъстоянието на децата в  риск от община Велинград и да превантира социалното им изключване, като въведе междусекторни услуги: здравни, социални и образователни в общността за деца на възраст от 0 до 3 години и от 3 до 7 години и техните родители. Общата стойност на проекта е 1 091 939,07лв. През отчетния период са изпълнени следните дейности по проекта:

-          Бяха подготвени и проведени две процедури – едната по правилата на Световната банка за избор на фирма изпълнител на строителните работи и другата по ЗОП за избор на фирма, която да изпълнява незевисимия строителен надзор. Със спечелилите фирми бяха сключени договори. Към момента строително ремонтните работи са приключили и предстои подготовка за предоставяне на услугите.

-          Бяха подготвени и изпратени документи за участие в международните търгове за доставка на превозни средства – БУС и лек автомобил и за доставка на специализирано оборудване на залата за кинезитерапия.

-          Направена е подготовка за стартиране на процедури за закупуване на материали, обзавеждане и оборудване за обекта. Същите ще стартират след съгласуване с управляващия орган на Проекта в МТСП

-          В ход е и подготовка на длъжностните характеристики и уточняване на необходимия персонал по позиции и брой. Материалите ще бъдат изпратени за одобрение от УО на Проекта и ще се обявят процедурите за набиране на персонала.

Проект „БЪДЕТЕ С НАС И НИЙ СМЕ КАТО ВАС” – BG051PO001-4.1.04-0095, финансиран от ОПРЧР на  стойност 253 792, 82 лв. Целта на проекта е създаване на условия за подпомагане образователния процес на децата и учениците  със специални образователни потребности в община Велинград.

През  годината работиха 17 клуба в 8 училища партньори /СОУ “Методи Драгинов” – с. Драгиново, СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Сърница,  ОУ “Неофит Рилски”, ОУ “Георги Бенковски”, ОУ “Христо Ботев”, СОУ “Васил Левски” , СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”-Велинград и ПУ “Драган Манчов”/, като бяха обхванати 130 деца със СОП, като в клубовете участват и деца без СОП, но техният брои  не е обект на отчитане по проекта. В работата на клубовете са заети 34 души учители. Ежеседмично се провеждаха по 4 часа във всеки отделен клуб по одобрени учебни програми.

Беше проведено обучение на  3 групи учители за работа с деца със СОП. Двете групи бяха от общообразователните училища и едната от Помощното училище „Драган Манчов”-Велинград. Общия брой преминали обучението е 41 души, предстои организиране на четвъртата група, издаване и връчване на документи за проведеното обучение.

След провеждане по одобрен график на две процедури по ЗОП и Наредбата за малки обществени поръчки бяха определени фирмите и сключени с тях договори за провеждане на одитите по проекта и за дейност „Публичност и информираност”.

Бяха проведени в три училища „Уроци по любов” и консултации с родители и учители за работа с деца със СОП по конкретни случаи.

Бяха изготвени и монтирани табели за проекта -10 броя – в Общината, училищата партньори и в ЮЗУ – Благоевград – също партньор.

Беше проведена 1 пресконференция

Работеше се по дейност за подготовка и издаване на методическо ръководство за работа с деца със СОП

Бяха закупени материали за работата на клубовете и предстои да се закупят още материали и дидактически материали за кабинетите за работа с деца със СОП.

Проект «Обществена трапезария», финансира се от Агенция за социално подпомагане. Проектът се изпълняваше в периода месец януари 2012 – месец април 2012 и продължава от 01.10 2012 до 31.12.2012 година, като по договор ще се изпълнява до края на месец април 2013 година.

По проектът се хранят 50 души определени от комисия, след подаване на заявления. На хората праз работните дни се предоставя обяд в рамките на 2.00 лв. и се отпускат още 0.20 лв. за режийни разходи. Разликата в режийните се поема от бюджета на Общината. Месечните отчети за работата по Проекта се представяха редовно и в срок до 10-то число на месеца следващ периода на реализация.

  • Проекти, по които община Велинград е партньор

Проект „Подкрепа за достоен живот” финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи” – бюджетна линия  BG051РО001 -5.2.09 на ОП РЧР стартира  от 08.11.2010 год.

На 10.01.2011 г. са назначени 32 лични асистенти на трудови договори, които обслужват 32 лица с трайни увреждания в т.ч. и деца

На 10.03.2011 г. стартира втория етап от проекта и са назначени още 36 лични асистенти на трудови договори, които обслужват допълнително 36 лица с трайни увреждания в т.ч. и деца.

Крайния срок на проекта по договор е до 07.02.2012 г., но със заповед  № РД08-3 от 18.01.2012 г. на УО проекта е удължен до 02.09.2012 год., преди изтичане на този срок със заповед № РД08-36 от 20.07.2012 г. проекта е удължен до 18.12.2012 г., а в момента е подписан анекс за удължаване му до 8.03.2012 г, като се очаква същия да бъде продължен до края на 2013 г.

Така до момента проект   „Подкрепа за достоен живот” се реализира и управлява 24 месеца и ще продължи да се изпълнява.

За този период с натрупване са сключени 93 трудови и един граждански договори с лични асистенти и 87 договора за предоставяне на услуга с нуждаещи се лица, а също така и 4 граждански договора с екип за управление на проекта.

По проекта за периода от м.12.2010 г. до 31.10.2012 г. са получени и усвоени 390 056 лв.

Инфраструктурни проекти:

По схема “Зелена и достъпна градска среда” на ОПРР бе разработено, окомплектовано и депозирано в срок проектно предложение с наименование «Зелена и достъпна градска среда в град Велинград» със следните обекти на интервенция:

* основни обекти на интервенция

Обект 1: бул. „Съединение”, ул. „Братя Маврикови”, ул. Димитър Благоев” и Площад „Македония” в Чепино

Обект 2: Парк „Гарата” в Чепино – УПИ V, кв. 14, 7228

Обект 3: Парк под ОУ „Неофит Рилски” – Чепино -  УПИ ХІ, кв. 15, имот 7236

Обект 4: Парк  пред Фреша – УПИ ІІІ -7285, кв. 660

Обект 5: Парк пред ОДЗ „Слънчице” – УПИ І- 4167, кв. 701

Обект 6: Парк „Триъгълна градинка” в Центъра– УПИ ІІ – 7297, кв. 1301

* допълнителни обекти на интервенция

Обект 1:  Парк „Сярна баня” УПИ І-7724, кв.423

Обект 2:  Парк на народните будители /изгорялото училище в Каменица/ – УПИ І-6747, кв.3012

.Целта на проектното предложение е да  се подобри физическата и жизнената среда в 36 града, центрове на агломерационни ареали като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по- високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. Проведено е публично обсъждане за избор на идеи за най-добри обемно/пространствени решения, свързани с изготвянето на инвестиционни проекти и вече са уточнени обектите. Общата стойността на основния обект е 4 851 479,26лв а при подписване на допълнително споразумение с УО на ОПРР ще бъдат финансирани и допълнителните обекти на стойност в размер на  335 435,48 лв.

 

През отчетния период бяха подписани два договора с УО на ОПРР за изпълнение на следните проекти:

Ремонт, обновяване и оборудване на „МБАЛ Велинград, на обща стойност 3585825,23лв. Договорът с УО е подписан на 31.01.2012 г., а срока за изпълнение на проекта е до 31.01.2014 г. Проекта цели да осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура на територията на община Велинград и региона чрез реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ-Велинград. Предвидените за реализация дейности в проектното предложение включват основно оборудване на лечебното заведение във взаимовръзка и комбинация със съпътстващи строителни и монтажни работи необходими за привеждане на помещенията, за инсталация на апаратурата към изискванията на производителите, медицинските стандарти и действащата нормативна уредба.

Подобряване на енергийната ефективност в училища и детски градини в община Велинград, на обща стойност 2338824,44 лв. Договорът с УО е подписан на 28.03.2012 г., а срока за изпълнение на проекта е 28.03.2013 г. Целта на проекта е да се подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура в осем училища и детски градини на територията на община Велинград.

Проектите, за които община Велинград има подписани договори с УО на ОПРР са следните:

-          „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, стойност на проекта – 500 000лв; срок за изпълнение: 23.06.2011г.-23.12.2013 г. Към момента процедурите за избор на изпълнители за изработване на интегрирания план на град Велинград са приключили, като дейността по изготвянето му е в ход. Към юни 2013 г. се очаква депозирането му в УО на ОПРР за одобрението му;

-          „Светът е сцена , а всички ние сме актьори” стойност на проекта – 372 667лв; срок за изпълнение: 09.08.2011г.-08.08.2013 г.;

-          „Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в община Велинград” стойност на проекта – 1088123 лв; срок за изпълнение: 28.12.2011г.-28.12.2013 г.;

Проекти, свързани с повишаване административния капацитет на служителите в общината

 

През отчетния период бе подготвено и входирано проектно предложение „Висока ефективност на администрация в Община Стрелча и Община Велинград”  по ОПАК. Целта на проекта е оптимизиране на структурите на двете общински администрации за постигане на висока ефективност на администрацията и избягване на дублиращи се функции с общ подход. Проектното предложение е одобрено и през ноември месец бе подписан Договора с УО и вече започна изпълнението на планираните по проекта дейности. Общата стойност на проекта е 164000 лв., а срока за изпълнението му е 12 месеца.

През месец ноември съвместно с консултантска фирма бе подготвено проектното предложение „Повишаване на капацитета на служителите на община Велинград за по-качествено предоставяне на услуги на  гражданите и бизнеса” по ОПАК. Общата стойност на проекта  89749 лв. Предвидени са дейности, свързани с обучения на служителите от общинска администрация. Предстои оценяване на проектното предложение от УО.

Община Велинград участва като асоциран партньор в проект „Съвместна оценка на риска от бедствия и готовността в дунавския макрорегион“ (SEERISK), финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013 г.“. Ролята на общината е ключова за изпълнението на проекта, тъй като общината е пилотен район за изработването на единна методика за оценка на риска и последващо изработване на карта на риска, подобряване на информираността на населението по отношение на климатичните промени и осъзнаване на опасностите от това. Към момента, в България няма такава методика, карти на уязвимите райони и карти на риска. Поради това, проектът има национално значение, защото единната методика за оценка на риска, отнасяща се за общината, ще послужи в последствие за картографиране на цялата страна.

Проектът е въз основа на решение на Съвета на ЕС за „По нататъшно развитие на оценката на риска при управлението на бедствия в рамките на ЕС”, прието през март 2011, което има за цел създаването на общ подход и съгласуваност при превенцията от природни бедствия и бедствия причинени от човека. Преди края на 2012 г. ЕС трябва да подготви обстоен преглед на основните рискове от бедствия, като вземе предвид, където е възможно, бъдещите климатични промени. SEERisk ще изследва и адаптира водещите линии на ЕС в определените пилотни райони (община Велинград за България), като се фокусира върху две основни дейности – оценка на риска и подобряване на съвместната подготовка с цел повишаване осведомеността и ефикасността от действия при извънредни ситуации причинени от климатичните промени.

Проектът има международен характер. В него участват 20 партньора от държавите България, Унгария, Словакия, Австрия, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Словения, Хърватия и Сърбия. България бива представлявана от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението към МВР – водещ партньор и Община Велинград – асоциран партньор. Проектът е с обхват 30 месеца – от м. юли 2012 г. до м. декември 2014 г.

Предстоящи проекти

Служителите на дирекцията започнаха подготовка и на следното проектно предложение по ОПРР:

  • По схема „В подкрепа за следващия програмен период”на ОПРР . Целта на проектното предложение е укрепване на капацитета на бенефициентите за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ, чрез създаването на списък с «готови за финансиране» проекти, които да бъдат включени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Проведено е публично обсъждане за избор на идеи за най-добри обемно/пространствени решения, свързани с изготвянето на инвестиционни проекти и вече са уточнени обектите. В момента се подготвя   апликационната форма и бюджета на проектното предложение. Максималната стойност за финансиране е 550 000 лв. Предстои окомплектоването и внасяне на проекта за одобрение от УО на ОПРР;

 

 

Проекти в процес на изпълнение

 

 

 

наименование на проекта

срок

източник на финансиране

общо ст-ст

забележка

1

Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград

23.06.2011-23.12.2013

ОПРР

500 000

 

2

Бъдете с Нас, и НИЙ сме като Вас 26 мес. 24.10.2011-24-12.2013 ОПРЧР

253 792,82

 

3

Общностен център “Развитие” януари 2012 до януари 2014 МТСП /Световна банка/

1080454,07

 

4

Светът е сцена, а всички ние сме актьори 11.08.2011-11.08.2013 ОПРР

372 667,00

5

Подобряване на енергийната ефективност в училища и детски градини в община Велинград 28.03.2012-28.03.2013 ОПРР

2 338 824,00

6

Ремонт, обновяване и оборудване на МБАЛ – Велинград 31.01.2012-31.01.2014 ОПРР

3 583 825,23

7

Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи 28.12.2011-28.12-2013 ОПРР

1 088 123,73

8

Разкриване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Велинград 19.11.2012г-19.04.2014г. ОПРЧР

188 257

9

Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Бирково, с. Враненци и с. Горна Дъбева до 16.06.2014г. ПРСР

3675330

10

Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Грашево до 11.04.2013 г. ПРСР

5348522

11

Подкрепа за достоен живот община Велинград е партньор

12

Обществена трапезария до 04.2013 г. МТСП-АСП

13

Висока ефективност на администрация в Община Стрелча и Община Велинград от 11.2012 г.        до  11-2013г. ОПАК

164000

община Велинград е партньор

14

Съвместна оценка на риска от бедствия и готовността в дунавския макрорегион“ (SEERISK) от м. юли 2012 г. до м. декември 2014 г.
  Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013 г.община Велинград е партньор
Коментарите са изключени!