Дневен ред на предстоящо заседание което ще се проведе на 28.02.2013г. /четвъртък/ от 09,30ч.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на 28.02.2013г. /четвъртък/ от 09,30ч. при следния проект на 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и отчет на капиталовата програма на Община Велинград за 2012г

Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов

 1. Приемане бюджета на Община Велинград за 2013г.

Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов

 1. Определяне на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на територията на Община Велинград по бюджет 2013г.

Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов

 1. Годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на Община Велинград за 2012г

Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов

 1. Преобразуване от ПОС в ЧОС на имоти  №1158, 1159 в кв.48 по плана на гр.Сърница.

Докл.:Р.Ходжов

 1. Отчет за развитие на социалните услуги за 2012г. и План  за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2013г.

Докл.:Н.Стефанова

 1. Отчет на Програмата за спорт за 2012г.

Докл.:Ж.Бърдарска

 1. Проект на годишна програма за спорта за 2013г./Спортен календар 2013г./

     Докл.:Ж.Бърдарска

 1. Съгласуване на годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за 2013г.

Докл.:Р.Вардева

 1. Ликвидиране съсобственост в кв.71 по плана на с.Драгиново и одобряване на оценка.

Докл.М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот в кв.23 по плана на с.Драгиново.

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокопаване на водопровод за минерална вода на „МАКСИ І” АД – гр.София.

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прекарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „Елена-4”ООД гр.Велинград.

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „Профилактика,рехабилитация и отдих” ЕАД гр.София.

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „СБР-НК”ЕАД гр.София.

Докл.:Г.Янев

 1. Именуване на нова улица в с.Света Петка.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева,инж.Ил.Николов

 1. ПУП-ПР за УПИ VІ-688 в кв.289 по плана на гр.Велинград и изменение на уличната регулация.

Докл.:Д.Кондева, инж.Ил.Николов

 1. Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация за промяна на отреждането в кв.10а по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова,инж.Ил.Николов

 1. Поправка на одобрения кадастрален план на с.Св.Петка, като поправката касае попълване на верни имотни граници в кв.25А.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева , инж.Ил.Николов

 1. Поправка на одобрен кадастрален план на с.Св.Петка, като поправката касае попълване на верни имотни граници в кв.14.

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. Даване на съгласие за частично изменение на влязъл в сила план за регулация и застрояване в кв.358 по плана на гр.Велинград.

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. Произнасяне по приет помощен план в м.”При Водата”.

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. Попълване на нов имот в кв.10 по плана на с.Всемирци.

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. ПУП-ПР и улична регулация в кв.30 по плана на с.Юндола.

Докл.:Д.Кондева, инж.Ил.Николов

 1. ПУП-ПРЗ  за УПИ І в кв.7 по плана на с.Юндола.

Докл.:Д.Кондева, инж.Ил.Николов

 1. Изработване на ПУП –схема на трасе за прокарване на оптична кабелна линия извън границите на урбанизираната територия на гр.Сърница от „Сърница-нет” ЕООД.

Докл.:арх.Енев

 1. Произнасяне по получаване на съобщения от  Комисията по чл.210 от ЗУТ
 2. По програмата за работа на ОбС:

29.1.Доклад за състоянието на водопреносната мрежа за минерална вода и каптажите на изворите.

            Докл.:М.Полежански

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

25.02.2013г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
25.02.2013г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
26.02.2013г. /вторник/ 15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
26.02.2013г. /вторник/ 16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
27.02.2013г. /сряда/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации
27.02.2013г. /сряда/ 16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

Забележка: Приложенията по т.2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,27 са Ви предоставени на електронен носител с материалите.  

 

                                                                     

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!