ЗАПОВЕД №211/22.02.2013 година

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №27/31.01.2013 год. на ОбС-Велинград,

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1.На 20.03.2013 година от 13:30 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обект, а именно:

- Обект /магазин №12 с предназначение за търговия/ със застроена площ 65 /шестдесет и пет/ кв.м., находящ се в УПИ IV, кв.104 /идентичен с УПИ IX, кв.111/, съгласно удостоверение №24/18.01.2010 година по плана на гр.Велинград- публична общинска собственост /АПОС №278/16.05.2002 г./

2. Определям начална тръжна месечна наемна цена на горепосочения обект в размер на 514.15 /петстотин и четиринадесет лева и петнадесет ст./ лева без ДДС.

3. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната месечна тръжна наемна цена , която се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30 , банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД до 16.00 часа на 19.03.2013 г.

4. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деведесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден до 16.00 часа от 12.03.2013 год. до деня предхождащ търга.

5. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа до 19.03.2013 година в отдел УОС, ет.3, ст.44 на Община Велинград .

6. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга до 17.00 часа на 19.03.2013 год.

7.  Към заявления (по образец) за участие в търга се прилагат документите съгласно указаното в образеца.

9. При явяване само на един от подалите заявление кандидати по т.1,търгът де се проведе при същите условия и място 2 часа по късно на 20.03.2013 година,а при неявяване на нито един кандидат,повторна процедура да се проведе  при същите условия,час и място на 27.03.2013 год. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 16 часа на 26.03.2013 г.

10.Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно ЗОС най-малко 20 дни преди датата на провеждане на търга и да се обяви на таблото за обяви в сградата на ОбА Велинград .

  

ИВАН ЛЕБАНОВ ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Съгласувал:

Владимир Десподски …………..

Н-к отдел  „АП”

Изготвил:

Йорданка Петрова …………..

Гл. експерт „УОС”

Коментарите са изключени!