ЗАПОВЕД № 201

        ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

          З  А  П  О  В  Е  Д

              201        

           Велинград  21.02.2013 година

        На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 16 / 31.01.2013 год. на  Общински съвет  Велинград

            Н А Р Е Ж Д А М:

        1.Да се проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТАЕН ТЪРГ НА  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО – частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 684 / 22.10.2012 год. по плана на с. Абланица, община Велинград:                 

              – УПИ № ІІ ( две – римско )  в кв. 9 ( девет ) с площ 647 кв. м.( шестстотин четиридесет и седем  кв. м. ) със стартова цена 2588,00 лв. ( две хиляди петстотин осемдесет и осем  лв. )  без  ДДС.           

       2. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИЯТ ТАЕН  ТЪРГ  да се проведе на 19.03.2013 год. от 14.00 часа в малката зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация. При неявяване на кандидати за обекта, по т. 1, повторни процедури да се проведат на 26.03.    2013 год. в същия час и на същото място.

        3.Определям следните ТРЪЖНИ   УСЛОВИЯ:

                - най-висока цена    - спазване отреждането по  застроителният план

        4.Депозит за участие в размер на 10 % от началната цена да се внася по сметка IBAN BG65   RZBB  9155  3320  0105  30, банков код RZBBBGSF  „ Райфайзенбанк-България”АД

        5.Тржната документация да се продава от 11.03.2013 год. във фронт- офиса на първия етаж в сградата на Общинска администрация със цена 98.00 лева

        6.Оглед на обектите може да се извършва всеки ден от 09 до 16 часа до 18.03.2013

        7.Предложения за участие в Търга да се приемат до 16 часа на  18.03. 2013 год.       

        8.Към предложението за участие в  търга се прилагат следните документи:

        За всички участници:

-документ за закупена  тръжна документация /квитанция/

-за внесен депозит

-декларация за запознаване със състоянието на обекта

-удостоверение за липса на задължения към Община Велинград

-нотариално заверено пълномощно, ако участието е чрез пълномощник

   За еднолични търговци и търговски дружества,допълнително да се приложат :

-копие от  съдебна регистрация  на участника

-удостоверение за актуално състояние

-документ за данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС/ако има такава/                                                                                 

-удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата по чл. 87,ал.6  ДОПК.

        Настоящата заповед да се обяви и връчи по надлежният ред.

ИВАН ЛЕБАНОВ

Кмет на община Велинград

Съгласувал:

 юрист Владимир Десподски

 Началник на отдел „Административно-правен”

 Изготвил:………………Зора Мацанова

Коментарите са изключени!