РЕШЕНИЕ №96

ОТНОСНО: Приемане на условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване услугата на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни праза и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Велинград.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС, Решение №27/04.02.2011г. и Решение №28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите във връзка със Закона за водите, след проведеното гласуване с

Брой гласове Брой гласове Брой гласове Брой Общ брой
“за” “против” “въздържали се” “присъствували” общински
        съветници
27 0 0 27 29

иощински съвет – Велинград,

РЕШИ :

  1. Приема Условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване услугата на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Велинград.
  2. Изпълнението            на настоящето решение Общински съвет възлага на Кмета на Община Велинград.
  3. Неразделна    част от това решение са Условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услугата на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 23.02.2012г., Протокол №4, точка 46 от дневния ред, по вх.№164/15.02.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

 

 

ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД

 

 

УСЛОВИЯ И РЕД

за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга

на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Велинград

 

Глава І:

Общи положения

Чл. 1. С настоящите Условия и ред се извършват: (1) Издаване на Разрешителни за водовземане на минерална вода от община Велинград от предоставените й за срок от 25 години, безвъзмездно, за управление и ползване находища за минерална вода, изключителна държавна собственост №16 „Велинград-Каменица”, община Велинград и № 27 находище „Драгиново”, община Велинград от  Приложение № 2 на Закона за водите.

(2) Извършване услуга на водопренос/водоподаване на минерална вода по водопроводите за минерална вода – общинска собственост.

(3) Учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода – собственост на Държавата, на физически и юридически лица през имоти публична и частна общинска собственост.

(4) Общото водовземане и ползване на минерална вода и водовземането за задоволяване на собствени потребности е безвъзмездно.

(5) За водовземане и ползване на водните обекти с цел стопанска дейност се заплаща такса за използването на природния ресурс като гаранция за създаване на еднакви правни условия за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица.

(6) Разрешетелното за  водовземане на минерална  вода  се  издава за срок до 20години.

 

Чл. 2. Водностопанските системи и съоръжения за минерална вода на територията на община Велинград могат да бъдат собственост на Държавата, на Общината, на физически и юридически лица в зависимост от това дали са изградени и/или се изграждат със средства и/или кредити на съответния собственик(инвеститор).

 

Чл. 3. (1) Кметът на община Велинград стопанисва предоставената минерална вода от находища за минерална вода №16 „Велинград-Каменица” и  № 27 „с. Драгиново” в съответствие с изискванията, определени в Закона за водите и Наредба № 1 от 2000г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ. бр.87 от 20007г.).

(2) В изпълнение на изискванията на Закона за водите и Решения № 27 от 04.02.2011г. и Решение № 28 от 04.02.2011г. на Министерството на околната среда и водите  Кметът обявява:

1. Чрез табели поставени на определените места за водоналиване от населението и на други подходящо избрани места състава и свойствата на минералната вода, балнеоложките качества на водата и предупредителни надписи за това, за какво е забранено ползването на минералната вода.

2. На интернет страницата на Общината Кметът обявява постъпилите заявления за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода и поддържа Регистър на разрешителните за водовземане на минерална вода на община Велинград, като вписва в него всяко издадено разрешително за водовземане на минерална вода.

3. Съгласува заявеното количество за водовземане на минерална вода с директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив преди подготовката на съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително.

4. Изпраща копия от издадените разрешителни за водовземане в Министерството на околната среда и водите и в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив и ги публикува на интернет страницата на Общината.

5. Ежегодно до 31 март представя на министъра на околната среда и водите отчет за ползването и баланс на минералната вода от двете находища.

(3) В изпълнение на решенията на Общинският съвет издава разрешителни за водовземане от минералната вода предоставена за ползване на община Велинград при условията и по реда на Закона за водите, Наредба № 1 от 2000г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ. бр.87 от 20007г., Решения № 27 от 04.02.2011г. и Решение № 28 от 04.02.2011г. на Министерството на околната среда и водите.

(4) На основание учреденото право на  водопрокарване и/или дадено съгласие за сключване на договор за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод за минерална вода от Общинския съвет  Кметът на общината сключва договори с ползвателите на минерална вода.

 

Чл. 4. (1) Общинският съвет на община Велинград с решение определя ползването на минерална вода от находища за минерална вода № 16 „Велинград-Каменица” и  № 27 „Драгиново”, като определя количеството на ползваната минерална вода, местото на водовземане, времето за черпенето, срока за ползването й и възмездно или безвъзмездно я предоставя за ползване.

(2) Общинският съвет определя таксите, които се плащат за минералната вода от Разрешителните за водовземане на минерална вода в съответствие с чл. 10, ал. 3 от ТАРИФА за таксите за водовземане,  за ползване на воден обект и за замърсяване обнародвана в ДВ, бр. 50 от 04.07.2011г. в сила от 01.01.2012г.  и чл.1, ал.1, т. 2 буква „б” и ал.2 от ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС № 253 от 20.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. и доп., бр. 22 от 14.03.2006 г., доп., бр. 20 от 6.03.2007 г., бр. 39 от 15.05.2007 г., бр. 79 от 2.10.2007 г., изм., бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., попр., бр. 9 от 3.02.2009 г., доп., бр. 25 от 30.03.2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) и предоставените за това права от Министъра на околната среда и водите с Решения № 27 от 04.02.2011г. и Решение № 28 от 04.02.2011г.

(3) Общинският съвет определя приоритетите и политиката на ползване на минералната вода на територията на Общината в интерес на гражданите на населените места и оптималното развитие на гр. Велинград, с. Драгиново и община Велинград, като степенува по важност исканията за ползване на минерална вода в зависимост от Плана за развитие на Общината.

(4) При вземането на Решения за предоставяне на минерална вода за водовземане Общинският съвет се ръководи от изискванията на Закона за водите, Решения № 27 от 04.02.2011г. и Решение № 28 от 04.02.2011г. на Министерството на околната среда и водите, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и др. нормативни актове.

 

Чл. 5.  Условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода от Общината от находища за минерална вода № 16  „Велинград-Каменица” и  № 27 „Драгиново” са:

1. Да има утвърден от министъра на околната среда и водите експлоатационен ресурс на съответното находище за минерална вода и технически възможните дебити на водовземните съоръжения съгласно чл. 151, ал.2, т.2 буква „р” от Закона за водите.

2. Да има утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите издадена на основание чл.151, ал.2, т.2, буква „у” – „аа” от Закона на водите вътрешна санитарно-охранителна зона (пояс І) около водовземните съоръжения, от които се предвиждат да бъде ползвана минерална вода за лечение, профилактика, хигиенни цели, спорт или отдих, геотермално отопление и др..

 

Чл. 6. Община Велинград с цел комплексно, икономично и оптимално използване на наличния ресурс от минерална вода ще издава разрешителни за водовземане на минерална вода за следните нужди подредени по тяхната обществена значимост:

(1) От находищата за минерална вода с утвърдени балнеолечебни свойства и отговаряща на нормите за питейна вода:

1. За балнеолечебна дейност на търговски дружества регистрирани по Закона за здравните заведения.

2. За санитарно-хигиенни нужди в обществени бани.

3. За СПА-хотели.

4. За обекти ползвани за спорт и развлечение.

5. За геотермално отопление на публични имоти, при условие, че минералната вода не се ползва директно в отоплителната инсталация и отработената от отоплението минерална вода е с непроменен химичен състав и постъпва в каптажа, откъдето се черпи с температура по-висока от 470С при вливането си в каптажа.

6. За общо водоползване, като количеството за тази дейност е до 20% от използваемия капацитет на находището.

(2) От находищата за минерална вода с неутвърдени балнеолечебни свойства и неотговаряща на нормите за питейна вода:

1. За геотермално отопление на публични имоти и частни жилищни имоти, при условие, че минералната вода не се ползва директно в отоплителните инсталации.

2. За санитарно-хигиенни нужди в обществени бани.

3. За обекти ползвани за спорт и развлечение.

4. За общо водоползване, като количеството за тази дейност е до 20% от използваемия капацитет на находището.

5. За производствени(стопански) нужди.

 

Чл. 7. Таксите за водовземане на минерална вода са :

(1).Такса за издаване на разрешително за ползване на минерална вода е 250,00лв. съгласно чл.1, ал.1, т.2, буква „б” от ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, а за продължение на издадено разрешително за ползване на минерална вода е 100,00лв. съгласно чл. 1, ал.2 от ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

 (2) Единичният размер на таксата за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод за минерална вода е 0,10лв./ м3.

(3) Единичния размер на таксите за водовземане на минерална вода съгласно чл.10, ал.3 от ТАРИФА за таксите за водовземане,  за ползване на воден обект и за замърсяване обнародвана в ДВ, бр. 50 от 04.07.2011г. в сила от 01.01.2012г.:

1.За разрешителни за водовземане от находища с издадени вече разрешителни от министъра на околната среда и от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив са:

 

 

 

№ по ред

Цена на използване на минералната вода

Размер на таксата – Е (лв/куб. м.)

 

t > 500С

 
1. Питейно-битово водоснабдяване   0,029
2. Лечебни цели в             специализирани болници за лечение и рехабилитация         0,05
3. Всички други цели   0,50

 

Таксата за водовземане от минерални води се определя по следната формула:

Т = Е x W,

където:

Т е размерът на дължимата годишна такса – в лв.;

Е – единичният размер на таксата  в лв./куб. м;

W – е размерът на разрешения годишен воден обем минерални води в куб. м.

 

2. За разрешителни за водовземане от находища, от които не са издадени към днешна дата разрешителни от министъра на околната среда и водите и от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив са:

2.1.За балнеолечебна дейност и профилактика     -  0,04лв./м3.

2.2.За санитарно-хигиенни нужди в обществени бани – 0,2лв./ м3.

2.3.За обекти ползвани за спорт и отдих – 0,25лв./ м3.

2.4. За геотермално отопление на публични имот – 0,20лв./ м3.

2.5. За СПА-хотели – 0,30лв./ м3.

2.6. За производствени(стопански) нужди – 0,50лв./ м3.

 

(4) Таксата по ал.3 е годишна и 25% от нея се внася авансово от титулярите на разрешителни за водоползване не по-късно от 31 януари на следващата година.

(5) В случай, че таксата по ал. 3 се внася текущо на няколко вноски в рамките на годината, титулярят на разрешителното прави изравнителна вноска до 31 януари следващата година и представя пред Кмета на общината справка за направените вноски и копие от платежните документи.

(6) Таксата по ал. 3 може да бъде внесена цялата авансово до 31 януари на текущата година със 4 на сто намаление.

(7) В случаите по ал. 6 таксата се изчислява на базата на разрешения годишен воден обем.

(8) До 31 януари на следващата година водоползвателите имат право да поискат да им бъде възстановена съответната част от авансово внесената такса, когато ползваният воден обем е по-малък от разрешения, на базата на който е изчислена таксата.

(10) За установяване на ползвания воден обем по ал. 3 водоползвателите представят пред Кмета на общината следните документи:

1. молба-декларация съгласно Приложение  № 3;

2. справка-отчет за показанията на монтирани, работещи и отговарящи на нормативните изисквания измерващи устройства, заверена от Кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

 

(11) Кмета на общината, когато установи, че искането е основателно, възстановява по сметка на водоползвателите разликата между авансово внесената такса, изчислена на базата на разрешения годишен воден обем, и дължимата такса, изчислена на базата на ползвания годишен воден обем.

 

Глава ІІ

Издаване на Разрешителни за водовземане на минерална вода

 

Раздел І

Условия и ред за издаване на Разрешителни за водовземане на минерална вода

 

Чл. 8. (1) За откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода кандидатите подават заявление по образец – Приложение № 1, одобрен от министъра на околната среда и водите, в което се посочват:

1. трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното – за физическите лица, съответно фирма и седалище – за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;

2. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;

3. цел на използването;

4. находище за минерална вода – предмет на използването;

5. места на използването, потребление и заустване, включително надморска височина и координати на съоръженията или площта за използване;

6. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на използване;)

7. адрес за кореспонденция, включително електронен адрес – при наличие на такъв;

8. телефон и факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява и представлява дружеството, трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното – за физическите лица, съответно фирма и седалище – за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;

9. параметрите на исканото използване;

10. номерът на решението на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по оценка на въздействието върху околната среда или за преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното;

2. актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;

3. документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата “водопренос/водоподаване” – когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;

4. становище от РИОСВ дали е необходима оценка за въздействие върху околната среда(ОВОС) и при необходимост съответния ОВОС.

5. декларация по чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда.

6. документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода;

7. проект на водопровода и водохващането към водоизточника или общинския водопровод за минерална вода за захранване на водоснабдявания обект и на средството за измерване на ползваните водни обеми и обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите.

(3) Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият – като негов пълен цифров аналог – върху магнитен носител.

 

Чл. 9. (1) Заявлението за издаване на разрешително се подава до Кмета на общината.

(2) Кметът на общината в 20 дневен срок:

1. проверява дали:

а) заявлението съдържа изискващата се информация и приложения съгласно обявения образец;

б) съдържанието на приложените документи по чл. 8 отговаря на изискванията на Закона за водите;

2. след съгласуване с директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив параметрите на заявеното количество минерална извършва преценката по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите.

(3)Преценката за съответствие на заявената минерална вода за водовземане със Заявлението за водоземане със изискванията на Закона за водите се извършва по следните показатели:

1. предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни;

2. съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водовземането;

3. съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство;

4. възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване;

5. наличните водни ресурси по количество и качество;

6. съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането;

7. наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване;

(4) Когато не са изпълнени изискванията по чл. 8, органът по ал. 1 уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца.

(5) При неотстраняване на несъответствията в срока по ал. 4 документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

(6) Ако при преценката по чл. 8, ал. 1, извършена в срока по ал. 2, се установи, че искането не съответства на изискванията на чл. 62, ал. 1 от Закона за водите и са налице условията по чл. 68 от Закона за Водите, Кметът на общината прави мотивирано предложение до Общинския съвет за вземане на решение за отказ за издаване на разрешително. В този случай, ако несъответствията в приложените документи по чл. 8 не влияят върху преценката по чл. 62 от Закона за водите, Общинският съвет взема решение за отказ, без да изисква отстраняване на несъответствията по ал. 4.

(7) Преценката е писмена и е неразделна част от документацията въз основа, на която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително.

 

Чл. 10. След съгласуване на параметрите на заявеното количество минерална вода по чл.9, ал.2, т.2 с директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив се открива процедурата по издаване на рарешително за водовземане на минерална вода, като се спазва следния ред:

(1) а) В три дневен срок от връщането на съгласуваните параметри на заявеното количество вода от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив Кметът изготвя съобщение което съдържа :

1. целта на заявеното използване на водите;

2. водоизточника, от който се предвижда използване на водите;

3. системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването;

4. мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на използване;

5. проектните параметри на използването, включително:

а) количество на водите;

б) понижение на водното ниво – при разрешителните за водовземане от каптиран естествен извор;

6. условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите;

7. мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.

 Б) Съобщението се поставя на таблото за обяви на общината и на сайта на община Велинград заявлението за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода и условията, при които ще бъде издадено разрешителното.

(2) В 14-дневен срок от обявяването заинтересуваните лица могат да:

1. възразят срещу издаването на разрешителното;

2. предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

(3) Възраженията и предложенията по ал. 2 се изпращат писмено до Кмета на Общината.

(4) Съставя се Констативен протокол за датата на обявяване на съобщението за откриването на  процедурата по издаването на разрешителното за минерална вода и се описват в него постъпилите възражения и предложения в срока за подаване на такива.

(5) На основание съставената писмена преценка и постъпилите възражения и предложения по съобщението за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода  Кметът внася мотивирано предложение до Общинският съвет за съгласие за издаване разрешение за водовземане на минерална вода, като посочва параметрите, при които да се издаде Разрешението.

(6) Кметът на Общината може да назначи комисия за разглеждане на постъпилите възражения или предложения по ал.2, която да се произнесе по тях. В този случай срокът за произнасяне се удължава с един месец.

(7) Обявяване по реда на ал.1 не се извършва, когато водовземането и/или ползването е за нуждите на отбраната и на националната сигурност.

 

Чл. 11. (1) В 14 дневен срок след влизането в сила на решението на Общинския съвет Кметът издава разрешение за водовземане на минерална вода.

(2) Вписва разрешението в регистъра на община Велинград за издадените разрешителни за водовземане на минерална вода и го публикува на сайта на Общината.

(3) Изпраща копие от издаденото разрешително за водовземане в Министерството на околната среда и водите и в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив.

(4) Изпраща екземпляр от разрешителното за водовземане на минерална вода на заявителя.

(5) Разрешителното за водовземане на минерална вода се издава по образец – Приложение 2.

 

Чл. 12. Кметът на общината след решение на  Общинският съвет отказва издаване на разрешително за водовземане на минерална вода, когато:

1. се засягат придобити права:

а) ограничаване на общото водовземане или ползване;

б) застрашаване на отбраната и сигурността на страната;

в) нарушаване условията на плановете за управление на речния басейн;

2. върху водовземането и/или ползването на съответния воден обект са наложени ограничения, с които целта на искането е несъвместима;

3. по реда на чл. 9, ал. 3 е установена невъзможност за задоволяване на искането

4. не са спазени изискванията, посочени в Закона за водите и в настоящите Условия и ред за издаване на Разрешителни за водовземане на минерална вода;

5. целта на водовземането от минерални води е задоволяване на собствени(лични) потребности на гражданите;

6. не са проведени процедурите по глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

 

Чл. 13. Разрешителното по чл.11 или решението за отказ по чл. 12 от Условията и реда за издаване на Разрешителни за водовземане на минерална вода в едноседмичен срок се изпраща писмено на заявителя и на заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.

 

Чл. 14. Разрешителното или решението за отказ на Общинския съвет и Кмета на общината  подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

 

Раздел ІІ

Изменение и продължение на разрешителни за водовземане на минерална вода

 

Чл. 15.  (1) Изменение на разрешителното може да се извършва:

1. служебно от Кмета на общината след решение на Общинския съвет когато:

а) в състоянието на водоизточника са настъпили такива изменения, които правят невъзможно осъществяването на разрешената дейност.

б) независимо от спазване на условията на разрешителното възникнат противоречия с обществените интереси.

2. по молба на лицето в полза, на което е предоставено след решение на Общинския съвет.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 Кметът на общината проверява и изпълнението на условията на издаденото разрешително.

 

Чл. 16. (1) Кметът на общината след решение на Общинският съвет изменя издаденото разрешително, когато в състоянието на водоизточника са настъпили такива изменения, които правят невъзможно осъществяването на разрешената дейност.

(2) Кметът на общината след решение на Общинският съвет може да измени издаденото разрешително и в случай, когато независимо от спазване на условията на разрешителното възникнат противоречия с обществените интереси.

 

Чл. 17. До започване на процедурата за изменение на разрешителното Кметът на общината предписва условия и/или ограничения по отношение на водовземането и определя срокове за изпълнение на мероприятията.

(2) Предписаните условия или ограничения трябва да отговарят на следните изисквания:

1. съразмерност на наложените ограничения и на очакваните ползи;

2. най-малка намеса в съществуващи права;

3. ограниченията да се налагат, като се посочи тяхната последователност в съответс-твие с променящите се водностопански отношения.

 

Чл. 18. Изменението на разрешителното се обявява по реда на чл.10 в случаите, когато се изменят параметрите на разрешеното използване на водите.

 

Чл. 19. (1) В едномесечен срок от обявяването Кметът на общината след решение на Общинския съвет може да измени издаденото разрешително или да откаже изменение на разрешителното.

(2) Когато трябва да се поиска съгласуване или мнение на друг орган или е необходимо да се реши въпрос от неговата компетентност, срокът по ал. 1 спира да тече до неговото решаване.

 

Чл. 20.  (1) До вземането на решение за изменение или за отказ за изменение на разрешителното Кметът на общината разглежда възраженията на лицето, в полза на което е издадено, исканията и възраженията в резултат на обявяването по чл. 10, представени в писмен вид и прави предложение за вземане на решение от Общинския съвет.

(2) Разглеждането на документите по ал. 1 не води до спиране на срока по чл. 19, ал. 1.

 

Чл. 21. Решението за изменение или за отказ за изменение на разрешителното може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Чл. 22. (1) Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава до Кметът на общината не по-късно от 3 месеца преди изтичането му.

(2) Кметът на общината след решение на Общинския съвет продължава срока на действие на разрешителното, когато:

1. молбата е подадена в срока по ал. 1;

2. не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси

3. са изпълнени условията на издаденото разрешително.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително.

 

Чл. 23. Изменение и продължаване на срока на действие или издаване на разрешително по реда на чл. 15 и чл. 22 се извършват след плащане на дължимите такси по чл. 7 и/или дължимите глоби или санкции по чл. 46.

Раздел ІІІ

Прекратяване действието на разрешителното

 

Чл. 24. (1) Действието на издаденото разрешително се прекратява при изтичането на срока му или от Кмета на общината след решение на Общинския съвет при:

1. прекратяване на правото на водоползвателя на собственост или ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността или се намира водовземното съоръжение, както и при изрично заявен отказ от право на използване на съответния воден обект;

2. смърт на физическото лице, съответно прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;

3. естествено или изкуствено изчезване на водния обект;

4. настъпили трайни изменения на техническите параметри на водовземното съоръ-жение, правещи невъзможно използването му;

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 лицата, придобили правата на собственост или ползване на недвижимия имот, съответно правоприемниците на лицата по т. 3, в срок до три месеца уведомяват писмено Кмета на общината дали желаят да се ползват от правата по издаденото разрешително.

(3) Ако молителите отговарят на условията за издаване на разрешителното и е спазен срокът по ал. 2, Кметът на общината след решение на Общинския съвет  в 20 дневен срок прекратява разрешителното и преиздава разрешително на тяхно име.

(4) Ако молителите не отговарят на условията за издаване на разрешителното, Кметът на общината след решение на Общинския съвет отказва преиздаване на разрешителното на тяхно име. Когато лицата са се възползвали от правото за използване на водите в срока до получаване на решението, те заплащат дължимите за това такси по чл. 7.

(5) При неспазване на срока по ал. 2 разрешителното се смята за прекратено от датата на възникване на обстоятелствата по ал. 1 и се издава ново разрешително по общия ред.

(6) Лицата по ал. 2, които се възползват от правото за използване на водите преди издаване на разрешителното по ал.3  дължат такса за реализираното използване на водите.

(7) Прекратяване действието на разрешителното при изрично заявен отказ от титуляря на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по чл. 7.

 

Чл. 25. (1) Кметът на общината след решение на Общинския съвет може да постанови отнемане на разрешителното за водовземане или ползване на водния обект при наличието на поне едно от следните условия:

1. неизползване на правата по разрешителното в рамките на една година;

2. осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното;

3. нарушаване условията на разрешителното;

4. неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок;

5. неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването;

6. неуредени отношения с Общината по чл. 33 и/или чл. 43 от настоящите Условия и ред за издаване на Разрешителни за водовземане на минерална вода.

(2) Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Кметът на общината след решение на общинския съвет определя тази част.

 

Чл. 26. (1) В случай на отнемане или прекратяване на разрешителното Кметът на общината след решение на Общинския съвет може да определи срок на титуляра на разрешителното да отстрани съоръженията си и да възстанови състоянието на водния обект.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 Кметът на общината може да нареди извършването на предписаните действия за сметка на водоползвателя.

(3) Ако запазването на съоръженията за водовземане и за водопренос/водоподаване на минералната вода е в обществен интерес, Кметът на общината прави мотивирано искане пред Общинския съвет за отчуждаване на съоръженията за водовземане и водопренос по реда на Закона за общинската собственост.

 

Чл. 27. В случай на прекратяване на правото на водовземане съответните сервитутни права и правото на водопренос/водоподаване се прекратяват.

 

 

Чл. 28. Заповедта на Кметът на общината за отнемане правото на водовземане, водопренос/водоподаване и сервитутни права подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Глава ІІІ

Условия и ред за водопренос/водоподаване

на минерална вода по общинските водопроводи за минерална вода

 

Чл. 29. Условията да бъде ползван за водопренос/водоподаване на минерална вода общински водопровод за минерална вода са:

1. Да има издадено действащо Разрешително за водовземане на минерална вода на името на заявителя.

2. Да има изграден общински водопровод за минерална вода от местото на водовземане до местото на водопотребление, който да има капацитет да поеме дебита на минерална вода и я достави с температура, която ще отговаря на изискванията за нейното приложение, съгласно действащото Разрешително за водовземане на минерална вода.

 

Чл. 30. (1)За сключване на договор за водопренос/водоподаване кандидатът подава заявление до Кмета на общината, в което се посочват:

1. Трите имена и постоянен адрес на титуляря на Разрешителното за водовземане на минерална вода – за физическите лица, съответно фирма и седалище – за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;

2. Единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код (ЕИК) за юридическите лица и едноличните търговци;

3. Цел на използването;

4. Находище за минерална вода и местото на водовземане;

5. Местата на използване и потребление;

6. адрес за кореспонденция, включително електронен адрес – при наличие на такъв;

7. телефон и факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява и представлява дружеството, трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното – за физическите лица, съответно фирма и седалище – за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;)

8. дебита на минералната вода;

9. Минималната температура, с която минералната вода трябва да постъпи в обекта за ползването й.

10. точката на включване и точката на доставка на минерална вода на общинския водопровод.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. Копие от Разрешителното за водовземане на минерална вода;

2. Заверено копие от актуална съдебна регистрация;

3. Заверено копие от ЕИК/БУЛСТАТ ;

4. Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган

5. Заверено копие от документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода;

6. Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми.

7. Декларация, че няма неуредени задължения към Държавата и удостоверение издадено от Общината, че няма данъчни и други задължения към нея.

 (3) Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият – като негов пълен цифров аналог – върху магнитен носител.

 

 

Чл. 31. (1) Кметът на Общината проверява представените документи и заявените условия за пренос на минерална вода по общинския водопровод, възможността на общинския водопровод за изпълнение на искането на заявителя и внася мотивирано предложение в срок от 1 месец от подаването на заявлението до Общинския съвет за даване на съгласие или отказване на водопренос/водоподаване на заявителя.

(2) При неизпълнени изисквания по чл.30  Кметът изисква от заявителя отстраняване на пропуските в срок от два месеца.При неотстраняване на пропуските от заявителя Кмета на общината мотивирано писмено отказва на заявителя внасянето на искането му за разглеждане от Общинския съвет.

(3) Заявителят за ползването на общинския водопровод за пренос на минерална вода дължи такса за пренесеното количество вода съгласно чл. 7. Количеството на пренесената вода се отчита по водомера за отчитане количеството на ползваната минерална вода съгласно Разрешителното за водовземане.

(4) Срокът на действие на договора за водопренос/водоподаване  на минерална вода е равен на срока на действие на Разрешителното за водовземане на минерална вода.С погасяването на този срок се прекратява и договора за водопренос/водоползване.При удължаване срокът на действие на Разрешителното за водовземане на минерална вода с анекс се продължава срока на действие на договора за водопренос/водоползване.

 

Чл. 32. След влизане в сила на решението на Общинският съвет Кметът на общината сключва договор за водопренос на минерална вода със заявителя при условията на решението на Общинския съвет.

Чл. 33. (1) Действието на договора за водопренос/водоподаване се прекратява при изтичането на срока му или от Кмета на общината след решение на Общинския съвет при:

1. прекратяване на правото на водоползвателя на собственост или ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността или се намира водовземното съоръжение, както и при изрично заявен отказ от право на използване на съответния воден обект;

2. смърт на физическото лице, съответно прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;

3. естествено или изкуствено изчезване на водния обект;

4. настъпили трайни изменения на техническите параметри на водовземното съоръжение, правещи невъзможно използването му;

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 лицата, придобили правата на собственост или ползване на недвижимия имот, съответно правоприемниците на лицата по т. 3, в срок до три месеца уведомяват писмено Кмета на общината дали желаят да ползват правата по договора за водопренос/водоподаване.

(3) Ако молителите отговарят на условията в договора за водопренос/водоподаване и е спазен срокът по ал. 2, Кметът на общината след решение на Общинския съвет  в 20 дневен срок прекратява съществуващия договор и сключва нов на тяхно име.

(4) Ако молителите не отговарят на условията в договора за водопренос/водоподаване, Кметът на общината след решение на Общинския съвет отказва сключването на нов договор за водопренос/водоподаване на тяхно име. Когато лицата са се възползвали от правото на ползване на общинския водопровод в срока до получаване на решението, те заплащат дължимите за това такси по чл. 7.

(5) При неспазване на срока по ал. 2 договора се смята за прекратен от датата на възникване на обстоятелствата по ал. 1 и се сключва нов договор  за водопренос/водоподаване по общия ред.

(6) Лицата по ал. 2, които се възползват от договор за пренос на минерална вода преди издаване на разрешителното по ал.2  дължат такса за реализираният пренос на минерална вода по водопровода.

(7) Прекратяване действието на договора за водопренос/водоподаване при изрично заявено желание от титуляря на договора се извършва след плащане на дължимите такси по чл. 7.

 

Чл. 34. (1) В случай на прекратяване на договора за водопренос/водоподаване Кметът на общината след решение на Общинския съвет може да определи срок на титуляра на договора за водопренос/водоподаване да отстрани връзките към общинския водопровод.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 Кметът на общината може да нареди извършването на предписаните действия за сметка на водоползвателя.

 

Чл. 35. Заповедта на Кметът на общината за прекратяване на договора за водопренос/водоподаване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Глава ІV

Условия и ред за учредяване на сервитутни права и право на

водопрокарване на държавни и частни водопроводи за минерална

вода през имоти частна и публична общинска собственост

Чл. 36. Учредяване на сервитутни права и право на водопрокарване за изграждане на държавни и частни водопроводи за минерална вода в имоти частна и публична общинска собственост се извършва на основание Закона за водите и Закона за общинската собственост.

 

Чл. 37. За да бъдат учредени сервитутни права и право на водопрокарване за изграждане на държавни и частни водопроводи за минерална вода в имоти частна и публична общинска собственост условията са:

1. Да има издадено действащо Разрешително за водовземане на минерална вода на името на заявителя.

2. Да няма друга възможност за изграждане на водопроводите за минерална вода собственост на Държавата, физически и юридически лица съгласно действащото Разрешително за водовземане на минерална вода.

 

Чл. 38. (1) За откриване на процедура за учредяване на сервитутни права и право на водопрокарване на  водопроводи за минерална вода в имоти частна и публична общинска собственост  кандидатът подава заявление до Кмета на общината, в което се посочват:

1. Трите имена и постоянен адрес на титуляря на Разрешителното за водовземане на минерална вода – за физическите лица, съответно фирма и седалище – за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;

2. Единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;

3. Цел на използването;

4. Находище за минерална вода и местото на водовземане;

5. Местото на използването и потреблението;

6. Адрес за кореспонденция, включително електронен адрес – при наличие на такъв;

7. Телефон и факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява и представлява дружеството, трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното – за физическите лица, съответно фирма и седалище – за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;)

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. Копие от Разрешителното за водовземане на минерална вода;

2. Заверено копие от актуална съдебна регистрация;

3. Заверено копие от ЕИК/БУЛСТАТ ;

4. Актуална скица за местоположението на вземане на минералната вода, трасето за изграждане на водопровода и имота, в който ще се ползва минералната вода, като в скицата се посочи дължината на водопровода и заверено копие от проекта на водопровода за водовземане на минерална вода и измервателното съоръжение за отчитане на консумираната вода.

5. Заверено копие от документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода;

6. Декларация, че няма неуредени задължения към Държавата и удостоверение издадено от Общината, че няма данъчни и други задължения към нея.

(3) Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият – като негов пълен цифров аналог – върху магнитен носител.

 

Чл. 39. (1) Кметът на Общината в 20 дневен срок проверява дали:

1. заявлението съдържа изискващата се информация;

2. съдържанието на приложените документи по чл. 38, ал.2 отговаря на изискванията на чл. 37;

(2) Когато не са изпълнени изискванията по ал. 1 уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок от два месеца.

(3) При неотстраняване на несъответствията в срока по ал. 2 документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

(4) Кметът на общината има право да предложи промяна на трасето на водопровода, ако изпълнението на водопровода е невъзможно по поисканото от заявителя трасе или по целесъобразност.

(5) Кметът на общината уведомява мотивирано писмено заявителя за намеренията си за промяна на трасето по ал. 4.

(6) Заявителя в едномесечен срок уведомява писмено Кмета дали приема или не приема направеното предложение.

(7) След съобразяване със становището на заявителя по ал. 4 и реалните възможности за удовлетворяване на исканото трасе за прокарване на водопровода Кмета в едномесечен срок от изпълнението на изискванията по ал.1 и ал.2 внася предложение пред Общинския съвет за учредяване на сервитутни права и право на водопрокарване на  водопровод за минерална вода.

(8) Ако при преценката по ал. 2, извършена в срока по ал. 1, се установи, че искането не съответства на изискванията на чл. 37, Кметът на общината прави мотивирано предложение до Общинския съвет за вземане на решение за отказ за учредяване на сервитутни права и право на водопрокарване на  водопровод за минерална вода.

(9) Общинският съвет учредява срочно, възмездно или безвъзмездно сервитутни права и право на водопрокарване на  водопровод за минерална вода на заявителя, като определя трасето на водопровода, времето за реализирането му и условията за сключване на договора. Срокът на учредените права не може да бъде по-дълъг от срока на издаденото разрешение за водовземане на минерална вода.

 

Чл. 40. Кметът на Общината след влизане в сила на решението на Общинския съвет сключва договора за учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопровод за минерална вода при следните условия и ред:

(1) Представяне на утвърден от главния архитект на общината проект за изграждане на водопровода с посочена в него дължина и диаметър на водопровода съгласно определеното трасе на водопровода от Общинския съвет. За разрешителните за водовземана на минерална вода издадени от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив се представя заверено копие от одобрения от нея проектза оразмеряване диаметъра на водопровода.

(2) Утвърдена от Общинския съвет пазарна цена на сервитутни права и право на водопрокарване на  водопровод за минерална вода изготвена от оценител на имоти.

(3) Актуална скица на трасето на водопровода.

(4) Представен документ за платена  утвърдената пазарна цена от Общинския съвет.

 

Чл. 41. Договора се вписва в Службата по вписване за сметка на заявителя.

 

Чл. 42. След вписването на договора в Службата по вписване Главния архитект на Общината издава разрешително за строеж на водопровода.

 

Чл. 43. (1) Действието на учреденото право на сервитутни права и право на водопрокарване се прекратява при изтичането на срока му или от Кмета на общината след решение на Общинския съвет при:

1. прекратяване на правото на водоползвателя на собственост или ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността или се намира водовземното съоръжение, както и при изрично заявен отказ от право на използване на съответния воден обект;

2. смърт на физическото лице, съответно прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;

3. естествено или изкуствено изчезване на водния обект;

4. настъпили трайни изменения на техническите параметри на водовземното съоръжение, правещи невъзможно използването му;

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 лицата, придобили правата на собственост или ползване на недвижимия имот, съответно правоприемниците на лицата по т. 3, в срок до три месеца уведомяват писмено Кмета на общината дали желаят да ползват правата по учреденото право на сервитутни права и право на водопрокарване.

(3) Ако молителите отговарят на условията на учреденото право на сервитутни права и право на водопрокарване и е спазен срокът по ал. 2, Кметът на общината след решение на Общинския съвет  в 20-дневен срок прекратява разрешителното и преиздава разрешително на тяхно име.

(4) Ако молителите не отговарят на условията на учреденото право на сервитутни права и право на водопрокарване, Кметът на общината след решение на Общинския съвет отказва учредяване право на сервитутни права и право на водопрокарване на тяхно име.

(5) При неспазване на срока по ал. 2 правото на ползване се смята за прекратено от датата на възникване на обстоятелствата по ал. 1 и се учредява ново право на ползване по общия ред.

Чл. 44. (1) В случай на отнемане или прекратяване на правото на водовземане Кметът на общината след решение на Общинския съвет може да определи срок на титуляра на правото на сервитутни права и право на водопрокарване да премахне изграденият водопровод.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 Кметът на общината може да нареди извършването на предписаните действия за сметка на водоползвателя.

(3) възстановяването на първоначалния вид на имота след премахването на водопровода е за сметка на водоползвателя.

 Чл. 45. Ако запазването на водопровода за минерална вода е в обществен интерес, Кметът на общината прави мотивирано искане пред Общинския съвет за отчуждаване на водопровода по реда на Закона за общинската собственост.

 

Чл. 46. Заповедта на Кметът на общината за прекратяване правото на сервитутни права и право на водопрокарване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Глава V

Административнонаказателна и гражданска отговорност

 

Чл. 47.  (1) Кметът на общината може да разпореди принудителни административни мерки в случаите на:

1. аварийни и бедствени ситуации, предизвикани от действия или бездействие на водоползватели в процеса на водовземането на минерална вода и експлоатацията на водопроводите за минерална вода и съоръжения;

2. възникването на непосредствена опасност от замърсявания, увреждания или погиване на околната среда, на хора или на имущества на държавата, общините, физически или юридически лица в резултат на действия или бездействие на водоползватели;

3. водовземане от минерални води без издадено разрешително от находище № 16 „Велинград-Каменица” и находище № 27 „Драгиново” по Приложение № 2 от Закона за водите.

4. ползване за водопренос/водоподаване на общински водопровод за минерална вода без сключен договор или неплатени такси повече от 2 месеца.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят мотивите и размерът на разходите за извършването на необходимите дейности и мероприятия.

(3) Разходите се заплащат от лицата, които са задължени по силата на закона или на разрешителното да извършат дейностите и мероприятията по ал. 2.

(4) Разходите по този член могат да се заплащат предварително със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, като след влизането в сила на заповедта по ал. 1 задълженото лице е длъжно да ги възстанови.

(5) Ако задълженото лице не стори това, вземането подлежи на принудително изпълнение по реда на Закона за Националната агенция за приходите.

(6) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва от засегнатите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 48. (1) При прилагане на принудителните административни мерки Кметът на общината:

1. прекратява водовземането на минерална вода;

2. спира дейностите, в резултат на които се нарушават обществени интереси и/или придобити права.

(2) Прилагането на принудителните административни мерки се извършва от оправомощени от Кмета на общината длъжностни лица чрез:

1. затваряне и пломбиране на крановете на съоръженията за водовземане;

2. запечатване на обекти, от дейността на които се замърсяват минералните води;

3. механично прекъсване на водопровода.

Чл. 49. (1) Наказва се с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което:

1. ползва минерални води без необходимото за това основание или в отклонение на предвидените условия в разрешителното или договора:

а) с количество до1 лна секунда – от 150 лв. до 1000 лв.;

б) с количество от1 лна секунда до10 лна секунда – от 500 лв. до 5000 лв.;

в) с количество от10 лна секунда до100 лна секунда – от 1000 лв. до 10 000 лв.;

г) с количество над100 лна секунда – от 10 000 лв. до 25 000 лв.;

2. ползва водни обекти за минерална вода, водностопански съоръжения и системи за минерална вода или изгражда такива без необходимото за това основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното – от 2000 лв. до 10 000 лв.;

3. наруши правилата за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на разрешеното водовземане на минерална вода – от 150 лв. до 1000 лв.;

4. повреди водностопански съоръжения и устройства за минерална вода или наруши правилната експлоатация и регламентираните режими на тяхната работа – от 500 лв. до 5000 лв.;

5. изхвърли отпадъчни води във водните обекти за минерална вода, като наруши емисионните норми и изисквания – от 1000 лв. до 5000 лв.;

6. използва принадлежащите към водните обекти за минерална вода  земи не по предназначение – от 2000 лв. до 10 000 лв.;

7. укрие информация относно аварийни ситуации във водните обекти за минерална вода – от 500 лв. до 5000 лв.;

8. укрие проектна документация за обектите за минерална вода, които могат да повлияят върху естественото състояние на водите – от 5000 лв. до 10 000 лв.;

9. не осигури достъп на контролните органи за извършване на измервания и анализи – от 150 лв. до 500 лв.;

10. унищожи или подправи данни и информация – от 1000 лв. до 10 000 лв.;

11. (изм. – ДВ, бр. 65 от2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) не изпълни задължение за уведомяване на компетентните органи относно обстоятелства, имащи значение за опазването на минералните води и защита от вредното им въздействие – от 200 до 2000 лв.;

12. не изпълни задължението за обявяване на ограниченията и забраните по чл. 42 от Закона за водите – от 200 лв. до 2000 лв.;

13. не изпълни предписанията по чл. 138, ал. 3 от Закона за водите – от 500 лв. до 5000 лв.;

14. осъществява водовземане за стопански цели без монтирано и пломбирано измервателно устройство – от 500 до 5000 лв;

15. пречи на контролните органи да изпълняват задълженията си по Закона за водите – от 1000 до 5000 лв.;

16. (нова – ДВ, бр. 65 от2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) наруши определените охранителни режими в границите на санитарно-охранителни зони – от 2000 до 10 000 лв.;

17. не поддържа охранителните съоръжения и маркировката на санитарно-охранителните зони – от 500 до 1000 лв.;

18. (нова – ДВ, бр. 65 от2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) наруши забраните по чл. 118а, ал. 1 и чл. 118в – от 2000 до 10 000 лв.

19. експлоатира водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за минерални води без изградена санитарно-охранителна зона – от 1000 до 5000 лв.;

20. (нова – ДВ, бр. 65 от2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) не извършва собствен мониторинг на количеството и/или качеството на минералните води – от 500 до 5000 лв.;

21. не отстрани повредата на измервателните устройства в срока по чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите – от 2000 до 5000 лв.;

22. не изпълни или допусне да не се изпълнят предписанията на контролните органи – от 1000 до 5000 лв.;

23. възпрепятства упражняването на права, предоставени по реда на Закона за водите и/или настоящите Условия и ред за издаване на Разрешителни за водоползване на минерална вода – от 2000 до 5000 лв.;

(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и физическото лице или представителят на юридическото лице, поръчало или възложило извършването на действия по ал. 1, когато самите действия представляват административно нарушение.

(3) Когато нарушението по ал. 1, т. 2 и 6 е извършване на строителство, глобата или санкцията е от 10 000 лв. до 25 000 лв.

(4) За повторно нарушение по ал. 1 и 2 глобата или санкцията е от 1000 лв. до 50 000 лв.

Чл. 50. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по Закона за водите и настоящите Условия и ред или допусне друго лице да не изпълни задълженията си по закона и това Решение, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(2) Длъжностно лице, което наруши императивни разпоредби на нормативните актове по прилагането на този закон, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

Чл. 51. Наказателните постановления, с които е наложена глоба или имуществена санкция до 500 лв., не подлежат на обжалване.

 

Чл. 52. Актовете за установяване на нарушенията по чл. 49, ал. 1 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от Кмета на общината и от длъжностни лица упълномощени по реда на чл. 201 от Закона за водите.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или оправомощени от него длъжностни лица и от длъжностни лица упълномощени по реда на чл. 201 от Закона за водите.

(9) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 53. (1) Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил на други лица в нарушение на действащите разпоредби по ползването и опазването на водите и на условията на издадените разрешителни.

(2) Отговорността за вреди по ал. 1 не освобождава лицето от заплащане на водовземането, както и от разходите за възстановяване на предишното положение.

(3) В случаите, когато са увредени растителността и животинският свят във водните обекти – публична държавна собственост, оправомощен да заведе исковете за поправяне на вредите е:

1. министърът на околната среда и водите, ако вредите са настъпили на територията на повече от една област;

2. областният управител, ако вредите са настъпили на територията на повече от една община;

3. кметът на общината, ако вредите са настъпили на територията на една община.

(4) Исковете по ал. 2 и 3 могат да бъдат заведени и от организации с нестопанска цел, чийто предмет на дейност е опазване на околната среда. В този случай съдът служебно прилага чл. 26, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 54. Глобите и имуществените санкции се заплащат по сметката на контролиращия орган, посочен в акта, с който се налагат.

Чл. 55.  Водоползвателите на минерална вода и неизправни длъжници, носят отговорност за задълженията си, като предоставящият услугата може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от размера на задължението.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. (1)По смисъла на тоза Решение:

1. “воден режим” е съвкупност от показатели, характеризиращи количественото и качественото състояние на водите във водните обекти и неговото изменение във времето и пространството;

2. “воден баланс” е съотношение между валежите, оттока, изпарението и филтрацията, характеризиращо количественото състояние на водите по речни басейни или по водни обекти;

3. “водни ресурси” са повърхностните и подземните води, намиращи се във водните обекти, които се използват или могат да бъдат използвани;

4. “водностопански баланс” е съотношението между наличните водни ресурси и нуждите от вода по време и място, определено с цел установяване възможностите за задоволяване потребностите от вода;

5. “водностопански отношения” са отношенията, възникнали в процеса на дейностите на лицата, свързани с ползването, възстановяването и опазването на водите и водните обекти;

6. “водовземането” обхваща всички дейности, свързани с отнемане на води от водните обекти;

8. “възвратими води” са частта от предоставените за използване води, която се връща обратно във водни обекти;

9. “допустим добив” е добивът при допустимото понижение на водното ниво, допустимите температурни изменения, допустимото качество на водите и допустимото въздействие върху околната среда;

10. “експлоатационни ресурси на минералните води” е допустимият и технически възможен средногодишен добив на минерални води;

12. “замърсяване” е всяко пряко или непряко въвеждане във въздуха, водите или почвата в резултат на човешка дейност, на вещества или топлина, които могат да:

а) бъдат вредни за човешкото здраве или за качеството на водните екосистеми, или на пряко зависещи от тях сухоземни екосистеми;

б) причинят материални вреди;

в) влошат или да възпрепятстват законоустановеното ползване на околната среда;

13. “земни недра” е частта от земната кора, достъпна за човешка дейност;

14. “извори” са естественото възходящо или низходящо, безнапорно или напорно изтичане на подземни води на земната повърхност;

15. “минерални води” са подземните води от находищата, посочени в приложение № 2 към този закон, а в останалите случаи, за които има издаден сертификат и/или комплексна балнеологична оценка от Министерството на здравеопазването и/или стопанска оценка от Министерството на околната среда и водите;

16. “мониторинг на водите” са измервания, наблюдения и оценки за определяне на състоянието на водите;

17. “непредвидими или изключителни” са извънредни обстоятелства, причинени от природни бедствия или аварийни ситуации, чието настъпване не може да бъде предвидено и чиито последици не могат да бъдат предотвратени;

18. “повторно” е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид;

19. “подземни води” са всички води, намиращи се под повърхността на земята във водонаситената зона, в пряк контакт със земните пластове;

20. “ползване” на водния обект е всяка дейност в него, която, без да е свързана с отнемане на водите му, притежава потенциал за въздействие върху режима на водите;

21. “управление на водите” включва дейностите по използване, опазване и възстановяване на водите, както и дейностите по предпазването от вредното им въздействие;

22. “водоснабдителна система” е съвкупност от съоръжения за добиване на природни води, пречистването и/или обеззаразяването им до необходимото качество, съхраняването, транспортирането, разпределянето и доставянето им до имотите на потребителите;

23. “воден обект” е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;

24. “вода, предназначена за питейно-битови цели” е повърхностна или подземна вода в нейното природно състояние или след обработка, предназначена за пиене, приготвяне на храна и други битови цели, доставяна чрез водопроводна система или от цистерна, в бутилки, кутии или други опаковки, както и водите, използвани за производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти или вещества, предназначени за консумация от човека, в случай че качеството на водата може да окаже влияние върху качеството на крайните продукти;

25. “водно тяло” е самостоятелна и значима част от повърхностните или подземните води;

26. “добро химично състояние на подземните води” е химичното състояние на подземно водно тяло, което отговаря на условията, установени в Наредба за проучване, ползване и опазване на подземните води;

27. “замърсител” е всяко вещество, което може да предизвика замърсяване, и особено изброените вещества в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9;

28. “количествено състояние на подземните води” е показател на степента, в която водовземането или естественото дрениране от подземните води въздейства върху подземното водно тяло;

29. “естествени ресурси на подземните води” са общото средногодишно подхранване на водоносния хоризонт;

30. “опасни вещества” са вещества или групи вещества, които са класифицирани като токсични, устойчиви и в състояние да се акумулират биологично, както и други вещества или група от вещества, които предизвикват същата степен на безпокойство;

31. “подземно водно тяло” е отделен обем подземни води в рамките на един или няколко водоносни хоризонта, характеризиращ се с определено състояние на подземните води;

32. “праг на замърсяване на подземните води” е концентрацията на замърсител, група замърсители или показател за замърсяване, при трайното превишаване на които се създава риск за непостигане на добро химично състояние на подземните води;

33. “собствени потребности на гражданите” са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска дейност и упражняване професия или занаят;

34. “състояние на подземните води” е общ израз на състоянието на подземно водно тяло, определено от по-лошото от количественото и химичното му състояние;

35. “водни услуги” са всички услуги за осигуряване на вода за домакинствата, обществените институции и за всяка стопанска дейност чрез водовземане, акумулиране, събиране в резервоари, обработка и доставка на повърхностни или подземни води, както и събирането, отвеждането и третирането с пречиствателни съоръжения на отпадъчните води, които след това се заустват в повърхностни водни тела;

36. “значителни количества подземни води” са водни количества, за които е технически възможно да бъдат изчерпани от водоносния хоризонт и които представляват интерес за практическо използване;

37. “стандарт за качество на подземните води” е стандартът за качество на околната среда, изразен като концентрация на конкретен замърсител, група замърсители или показател за замърсяване на подземните води, които не трябва да бъдат превишавани, с цел опазване на човешкото здраве и околната среда;

38. “значима и устойчива тенденция на замърсяване на подземните води” е всяко статистически значимо увеличаване на концентрацията на замърсител, група замърсители или показател за замърсяване, които представляват риск за околната среда;

39. “консервирано водовземно съоръжение за подземни води” е съоръжение, за което временно е преустановено черпенето, не е оборудвано за експлоатация, но е запазена възможността за бъдещата му експлоатация;

40. “ликвидирано водовземно съоръжение за подземни води” е съоръжение, за което напълно се прекратява възможността за естествено или принудително протичане на води;

41. “водоползване” са водните услуги заедно с всяка друга човешка дейност, свързана с отнемане на води, ползване на водни обекти и земеползване, за която при характеризирането на водните тела, извършено при условията на наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 2 и 9, е установено, че оказва значително въздействие върху състоянието на водите, и които се вземат предвид при изпълнението на икономическия анализ по чл. 192, ал. 2, т. 1от Закона за водите;

42. “водопроводна мрежа” е елемент на водоснабдителната система в урбанизираната територия, състоящ се от проводи и прилежащите им съоръжения за разпределение и транспортиране на водата до потребителите;

43. “попътно разкрита минерална вода” е минералната вода, разкрита непредвидено при хидрогеоложко проучване или при изграждане на водовземно съоръжение с друга цел, извършено въз основа на издадено разрешително по реда на този закон;

(2) за непосочените в ал.1 понятия се прилагат понятията от § 1, ал.1 на Допълнителните разпоредби на Закона за водите.

§ 2. В случаите, когато това Решение изисква уведомяване или съобщаване и когато за това не са предвидени изрични правила или прилагането на изрично определена процедура, уведомяването, съответно съобщаването, става по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс.

§ 3. Зоните за защита на водите се опазват в съответствие със стандартите и целите, определени с акта за създаване на съответната зона.

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 4. Когато използването на водите се осъществява на основата на издадени разрешителни или без основание, лицето, използващо водите, дължи заплащане на таксите, предвидени в Закона за водите, считано от влизането в сила на тарифите, предвидени от този закон, независимо от етапа, на който се намира процедурата за издаване или преоформяне на разрешителното му.

 

§ 5. (1) Поземленият сервитут е тежестта, наложена върху един недвижим имот, наречен служещ имот, в полза на друг недвижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик.

(2) Поземленият сервитут произтича от закона или от правна сделка.

§ 6. Давностния срок за погасяване на неплатените такси по чл.7, ал.4 е 5 години, считано от датата на установяването им.

§ 7. (1) Притежателите на Разрешителни за водовземане на минерална вода и на концесионни договори за ползване на минерална вода, на които водопроводите за минерална вода преминават през общински имоти и нямат сключени договори с Общината за право на прокарване на водопроводите и/или договори за водопренос/водоподаване на минерална вода по общинските водопроводи  за минерална вода се задължават да преведът в съответствие с това Решение отношенията си с Общината в срок от 6 месеца от влизането й в сила

(2) На непривелите отношенията си с Общината в определения в ал.1 срок Кметът на общината прекратява ползването и подаването на минерална вода в обектите им до привеждане  на отношенията им с Общината в съответствие с настоящата Наредба.

 

§ 8. Тези Условия и ред се приемат на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление, и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост и Решение № 27/04.02.2011г. и  Решение № 28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите във връзка със §133 от Закона за  водите.

 

Приложение № 1

Образец на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 8, ал. 1, от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водоползване, извършване ва услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Велинград

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

(попълва се само това, което е приложимо за заявителя и за конкретния вид разрешително)

ЗАЯВИТЕЛ

Трите имена (за физически лица) Фирма (за юридически лица и еднолични търговци)

 

 

Постоянен адрес (за физически лица) Седалище  и   адрес   на  управление   (за юридически лица и еднолични търговци)

 

Трите имена на лицето, което управлява или представлява юридическото лице

 

 

ЕГН (само за физически лица)

Единен идентификационен код(само за юридически лица и еднолични търговци)

Адрес за кореспонденция

Телефон

Факс

ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО
Цел на използването  
Воден обект, предмет на използването  
Място на използването, включително географски координати на съоръженията или площта за използване (в координатна система WGS_84BL.  
Местност,административно-териториална и  териториална единица, код     по     единния     класификатор     на административно-териториалните          и териториалните единици – за всяко място на използване  
Заявено водно количество (при водовземане от повърхностни и минерални води; при реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни обекти и при отвеждане на замърсители в подземни води)  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

На основание чл.8, ал.1 от  Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водоползване, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Велинград, моля да бъде открита процедура за издаване на (издадено — в случаите, когато се иска водовземане от минерални води) разрешително за водовземане /ползване на воден обект.

Прилагам следните документи (прилагат се и се отбелязват само тези документи, които се изискват за разрешителното, за което се кандидатства):

А. ОБЩИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ (ЧЛ. 8, АЛ. 2)

Документ за платена такса за издаване на разрешителното.
 Нотариално заверено копие на актуално удостоверение за вписването в търговския регистър (удостоверение за актуално състояние), издадено до три месеца преди подаване на заявлението (само за юридически лица)
Копие от карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (само за юридически лица)
Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда или решение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда в случаите, определени в чл.92, т.1 и чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционни предложения и/или разширения, пряко свързани с исканото разрешително
Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността заверена от съответния компетентен орган до три месеца преди подаване на заявлението.
Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията в случаите, в които водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения, /може и договор/

Г. САМО ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ (ЧЛ. 8,

АЛ. 2)

План за застрояване, одобрен по реда на Закона за устройство на територията;
Проект за определяне на санитарно-охранителна зона на водовземното(ите) съоръжение(я), изготвен по реда на наредбата по чл. 135, т.6 от ЗВ – три екземпляра в случаите, когато за находището и водовземното(ите) съоръжение(я) не е определена СОЗ);
Удостоверение за създаване, регистрация и разрешение по Глава седма от Закона за лечебните заведения (когато заявлението е от лечебно заведение) ;
Документите  по  чл.50,  ал.4,  т.2  от Наредба №   1   за  проучването,  ползването  и опазването на подземните води (обн.ДВ, бр.57/2000 г.).
Документи, определени в Наредбата за проучване, ползване и опазване на подземните води.
Документи, определени в Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване ва услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Велинград

Забележка:  Заявлението се  подава от името  и се  подписва лично  от лице  с  представителна власт по регистрацията на търговеца.

ДАТА:…………………..                                                              ЗАЯВИТЕЛ: ……………………………..

/подпис/

Приложение № 2

РЕПУБЛИКА    БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

=======================================================================

                                                       Велинград 4600, бул. Хан Аспарух” 35

                       РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ ……………../ ………………201…  г.

На основание чл. 3, ал.3, от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водоползване, извършване ва услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Велинград и чл.166, ал.1 и ал.2 и чл.168, ал.1 от Наредба №1 от 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ. бр.87 от 2007г.) издавам настоящото разрешително за водовземане на минерална вода на:

…………………………………………………………..

  (наименование на физическото или юридическо лице)

Седалище и адрес на управление:    
Единен идентификацио- нен код:                   
Цел на използването:    
Подземен воден обект:    
Административно-териториална единица: ЕКАТТЕ:    
Водовземно съоръжение:    
Разрешен дебит:    
Разрешен годишен воден обем и разпределение:    
Обект  на водоснабдяване:    
Максимално допустимо експлоатационно пони-жение във водовземното съоръжение:    
Категория на минералната вода:    
     
Срок на действие на разрешителното:    
Условия, при които е разрешено водовземането:    
———————————————————————- •    
     
Такса за водовзвмане:    
Контролиращ орган:    
Контрол:    
Отнемане на      разрешителното:    
Административно- наказателна отговорност:  
Изменение и продължаване на разрешителното:  

Разрешителното подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд по реда на АПК.

                                                                                                                 

                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД:  …………….

(име, фамилия)

Изготвил :…………….……

………………………(длъжност, име, фамилия)

                                      Приложение № 3 :

ДО

КМЕТА НА ОБШИНА ВЕЛИНГРАД

БУЛ. ХАН АСПАРУХ” № 35

ГР. ВЕЛИНГРАД 4600

 

 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за възстановяване на част от платената такса за правото на водоползване

 

А. Наименование и адрес на лицето – титуляр на разрешителното: ………….  

Номер и дата на разрешителното: ………………

Данъчен номер: ……….

Б. Период, за който се иска възстановяване на част от платената такса:           

 

по ред Цел на Ползван Едини- Корек- Разме р  на Разм ер  на Разлик
  водопол- воден чен раз- цион ен дължимат а авансово а       между
  зването обем за мер на коефицент такса за внесената авансово
    периода таксата   ползвания такса    за внесената и
    (куб. м) (лв.)   воден обем      периода дължимата
          за периода (лв.) (лв.) такса       за периода (лв.)
1.              
2.              
3.              
Всичко:  

Долуподписаният …………………………….

Декларирам, че представлявам лицето, посочено в т. А, и че посочената в този формуляр информация е вярна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:                Длъжност:                Подпис и печат:                  _________

Попълва се от упълномощено длъжностно лице от Общината:

_________________________________________________________________________________

Забележка.: Формулярът се попълва на машина. 

 

 

Коментарите са изключени!