ЗАПОВЕД №233/27.02.2013 година

З А П О В Е Д

 

№233/27.02.2013 година

 

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №7/31.01.2013 год. на ОбС-Велинград,

Н А Р Е Ж Д А М:

1.На 02.04.2013 година от 13:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 15 април до 15 октомври 2013 година на 11 броя петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия /маси и колички/, както следва:

- Петна от №1 до №11 с площ 4 кв.м. всяко едно, разположени в УПИ I, кв.156 по плана на гр.Велинград-утвърдени с протокол №1, решение №XI/15.03.2012 година на ЕСУТ на община Велинград.

2. Определям начална месечна тръжна наемна цена на горепосочените петна в размер на 6.26 /шест лева и двадесет и шест ст./ лева /кв.м. без ДДС.

3. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната месечна тръжна наемна цена , която се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30 , банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД до 16.00 часа на 01.04.2013 г.

4. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деведесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден до 16.00 часа от 22.03.2013 год. до деня предхождащ търга.

5. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа до 01.04.2013 година в отдел УОС, ет.3, ст.44 на Община Велинград .

         6. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга до 17.00 часа на 01.04.2013 год.

7.  Към заявления (по образец) за участие в търга се прилагат документите съгласно указаното в образеца.

9. При явяване само на един от подалите заявление кандидати по т.1,търгът де се проведе при същите условия и място 2 часа по късно на 02.04.2013 година,а при неявяване на нито един кандидат,повторна процедура да се проведе  при същите условия,час и място на 09.04.2013 год. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 16 часа на 08.04.2013 г.

10.Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно ЗОС най-малко 20 дни преди датата на провеждане на търга и да се обяви на таблото за обяви в сградата на ОбА Велинград .

 

ИВАН ЛЕБАНОВ ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Съгласувал:

Александра Керина …………..

ст.юрисконсулт „АП”

Изготвил:

Йорданка Петрова …………..

гл. експерт „УОС”

Коментарите са изключени!