ЗАПОВЕД №234/27.02.2013 година

З А П О В Е Д

 

№234/27.02.2013 година

 

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №461/20.12.2012 год. на ОбС-Велинград,

Н А Р Е Ж Д А М :

1.На 03.04.2013 година от 13,30 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обект, а именно:

         – Обект /помещение №4 с предназначение за търговска дейност/ със застроена площ 15,70 /петнадесет цяло и седемдесет/ кв.м., находящо се в сграда построена в УПИ XXIV, кв.124 по плана на гр.Велинград-публична общинска собственост /АПОС №298/05.08.2002 г./

2. Определям начална тръжна месечна наемна цена на горепосочения обект в размер на 124,19 /сто двадесет и четири лв. и деветнадесет ст./ лева без ДДС.

3. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната месечна тръжна наемна цена , която се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30 , банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД до 16.00 часа на 02.04.2013 г.

4. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден до 16.00 часа от 25.03.2013 год. до деня предхождащ търга.

5. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа до 02.04.2013 година в отдел УОС, ет.3, ст.44 на Община Велинград .

6. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга до 17.00 часа на 02.04.2013 год.

7.  Към заявления (по образец) за участие в търга се прилагат документите съгласно указаното в образеца.

9. При неявяване на кандидати по т.1, повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на 10.04.2013 год.

10.Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно ЗОС най-малко 20 дни преди датата на провеждане на търга и да се обяви на таблото за обяви в сградата на ОбА Велинград .

  

ИВАН ЛЕБАНОВ ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Съгласувал:

Александра Керина …………..

Ст.юрисконсулт  „АП”

Изготвил:

Йорданка Петрова …………..

гл. експерт „УОС”

Коментарите са изключени!