РЕШЕНИЕ №10

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.12.2011г. с протокол №3.

 ОТНОСНО: Определяне месечно възнаграждение на общинските съветници за работата им в заседанията на Общинския съвет и в заседанията на неговите комисии.

         На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеното  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

         Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

         Общинският съветник получава месечно възнаграждение за работата си в заседанията на общинския съвет – 40 на сто и в заседанията на неговите комисии в размер на две комисии по 10 на сто или общо 60 на сто от средната брутна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на Националния статистически институт, от датата на обнародване в Държавен вестник на измененията в ЗМСМА.

Месечното възнаграждение се изплаща до 5-то число на месеца, следващ този, за който се отнася при условие, че е проведено не по-малко от 1 заседание на ОбС, съответно на неговите комисии за месеца.

При изплащане на възнаграждението по ал. 1 се удържат данъци и осигурителни вноски съгласно действащите нормативни актове.

Възнаграждението по ал.1 може да се актуализира с отделно решение на ОбС.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply