РЕШЕНИЕ №11

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.12.2011г. с протокол №3.

 ОТНОСНО: Избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград.

            На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48 от ЗМСМА, след проведеното  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

            Избира членовете и ръководствата на постоянните комисии към Общински съвет – Велинград, както следва:

1.Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества -11члена :

1.Сергей Кичиков – Председател

2.Бельо Мандраджиев

3.Неби Бозов

4.Тошко Кютов

5.Костадин Шулев

6.Реджеп Ходжов

7.Тодор Ушев

8.Дияна Кехайова

9.Димитър Гечев

10.Георги Николов

11.Любомир Перчинков

2.Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване – 11 члена:

1.Александър Гагов – Председател

2.Тодор Ушев

3.Янко Денизов

4.Йордан Аршинков

5.Любомир Перчинков

6.Пламен Мавров

7.Тома Пачалов

8.Костадин Шулев

9.Али Мареков

10.Мустафа Джамбаз

11.Сергей Кичиков

3.Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика- 10 члена:

1.Реджеп Ходжов – Председател

2.Исмаил Моллов

3.Умер Кергин

4.Ахмед Юруков

5.Васил Аврамов

6.Екатерина Каферинова

7.Дияна Кехайова

8.Пламен Мавров

9.Любомир Малинов

10.Тодор Шейнов

4. Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство- 9 члена:

1.Златко Златанов – Председател

2.Александър Гагов

3.Радослав Димов

4.Янко Денизов

5.Салих Хисар

6.Али Мареков

7.Бельо Мандраджиев

8.Искрен Тюфекчиев

9.Васил Аврамов

5. Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция- 10 члена:

1.Радослав Димов – Председател

2.Георги Николов

3.Любомир Малинов

4.Салих Хисар

5.Златко Златанов

6.Тома Пачалов

7.Искрен Тюфекчиев

8.Мустафа Джамбаз

9.Исмаил Моллов

10.Екатерина Каферинова

6. Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации-7 члена:

1.Тошко Кютов – Председател

2.Димитър Гечев

3.Йордан Аршинков

4.Тодор  Шейнов

5.Умер Кергин

6.Ахмед Юруков

7.Неби Бозов

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply