РЕШЕНИЕ №12

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.12.2011г. с протокол №3.

 ОТНОСНО: Избор на комисия от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48 от ЗМСМА, §3, чл.12, чл.18, чл.25, ал.2, т.3 от ЗПУКИ, чл.110, ал.3 от АПК и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

0

4

19

29

         Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

1.Създава комисия от 5 члена, която да приема декларациите по чл.12,чл.18, чл.25, ал.2, т.3 от ЗПУКИ и извършва действия по установяване на конфликти на интереси в състав, както следва:

Председател: Реджеп Ходжов

Зам.Председател:Йордан Аршинков

Секретар:Тодор Шейнов

Членове:1. Димитър Гечев

              2. Тодор Ушев

2.Декларациите се приемат от 08,30ч. до 16,00ч. всеки работен ден до изтичане на срока по §2 от ЗПУКИ.

3.Задължава Председателя на Комисията, да изготви проект за правила за работа на комисията и да го представи в Общински съвет за обсъждане на редовното заседание през м.февруари.

4.Сигнали за конфликт на интереси се приемат, както следва:

4.1.От 15,00ч. до 17,00ч. в деня на провеждане на Оперативно бюро на ОбС в стаята на заместник председателите на Общински съвет – Велинград.

5.След изтичане на правомощията на Общинския съвет регистъра в едно с декларациите по чл.18 от ЗПУКИ и регистъра със сигналите и документацията към тях се предават от комисията с протокол-опис на новоизбраната комисия. Екземпляр от приемо-предавателния протокол се предава за Секретаря на Община Велинград, чрез деловодството на Общинска администрация.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply